تبلیغات بنری
گزارش‌های زیادی از بدرفتاری با خارجیان، به خصوص برخورد نژادپرستانه با شهروندان آفریقایی در چین منتشر شده است. ظاهرا در اغلب نمونه‌های اخیر این کار به بهانه مقابله با شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. کلانشهر گوانگ‌ژو، مرکز استان گوانگ‌دونگ در جنوب چین از مناطقی است که از آن گزارش‌های زیادی درباره برخوردهای بیگانه‌ستیزانه و نژادپرستانه در فضای مجازی منتشر شده که همه به نوعی با مبارزه ماموران چینی با شیوع ویروس کرونا ارتباط دارند.
آزار و اذیت خارجیان در چین در سایه بحران کرونا

گزارش‌های زیادی از بدرفتاری با خارجیان، به خصوص برخورد نژادپرستانه با شهروندان آفریقایی در چین منتشر شده است. ظاهرا در اغلب نمونه‌های اخیر این کار به بهانه مقابله با شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است.

کلانشهر گوانگ‌ژو، مرکز استان گوانگ‌دونگ در جنوب چین از مناطقی است که از آن گزارش‌های زیادی درباره برخوردهای بیگانه‌ستیزانه و نژادپرستانه در فضای مجازی منتشر شده که همه به نوعی با مبارزه ماموران چینی با شیوع ویروس کرونا ارتباط دارند.