1 ​ 2 اخرین وضعیت سلامتی ارشا اقدسی در بیمارستان بیروت سه شنبه 12 مرداد

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

اخرین وضعیت سلامتی ارشا اقدسی در بیمارستان بیروت سه شنبه 12 مرداد

ارشا اقدسی با مرگ جدال می کند و در شرایطی که شب گذشته سیاوش خیرابی در استوری خبر درگذشت او را داده بود ، دوست صمیمی او در بیمارستان از نفس کشیدن او خبر داد. ارشا اقدسی بدلکار سینمای ایران است.ارشا اقدسی با حضور در خندوانه شهرت زیادی پیدا کرد.ارشا اقدسی در بیروت دچار سانحه شد. پزشکان تنها یک درصد به زنده ماندن ارشا اقدسی امید دارند. مادر ارشا اقدسی از مردم خواست که برای زنده ماندن او دعا کنند.

تبلیغات بنری
ارشا اقدسی با مرگ جدال می کند و در شرایطی که شب گذشته سیاوش خیرابی در استوری خبر درگذشت او را داده بود ، دوست صمیمی او در بیمارستان از نفس کشیدن او خبر داد. ارشا اقدسی بدلکار سینمای ایران است.ارشا اقدسی با حضور در خندوانه شهرت زیادی پیدا کرد.ارشا اقدسی در بیروت دچار سانحه شد. پزشکان تنها یک درصد به زنده ماندن ارشا اقدسی امید دارند. مادر ارشا اقدسی از مردم خواست که برای زنده ماندن او دعا کنند.
اخرین وضعیت سلامتی ارشا اقدسی در بیمارستان بیروت سه شنبه 12 مرداد

ارشا اقدسی با مرگ جدال می کند و در شرایطی که شب گذشته سیاوش خیرابی در استوری خبر درگذشت او را داده بود ، دوست صمیمی او در بیمارستان از نفس کشیدن او خبر داد.

ارشا اقدسی بدلکار سینمای ایران است.ارشا اقدسی با حضور در خندوانه شهرت زیادی پیدا کرد.ارشا اقدسی در بیروت دچار سانحه شد. پزشکان تنها یک درصد به زنده ماندن ارشا اقدسی امید دارند. مادر ارشا اقدسی از مردم خواست که برای زنده ماندن او دعا کنند.