تبلیغات بنری
الهه حصصاری هم مثل اکثر بازیگران این روزها بیکار و در قرنطینه خانگی هستند. بازیگران با انتشار تصاویری از خود در منزل الهه حصاری در قرنطینه با لباس بامزه خانگی  
الهه حصاری در قرنطینه با لباس بامزه خانگی (عکس)

الهه حصصاری هم مثل اکثر بازیگران این روزها بیکار و در قرنطینه خانگی هستند. بازیگران با انتشار تصاویری از خود در منزل الهه حصاری در قرنطینه با لباس بامزه خانگی