تبلیغات بنری
با کاهش دمای هوا در کشور، از صبح امروز ۲۱ فروردین ماه شهر تهران شاهد بارش برف بهاری بود.      
 (تصاویر)  بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

با کاهش دمای هوا در کشور، از صبح امروز ۲۱ فروردین ماه شهر تهران شاهد بارش برف بهاری بود.

 

 

 

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

با کاهش دمای هوا در کشور، از صبح امروز ۲۱ فروردین ماه شهر تهران شاهد بارش برف بهاری بود.

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

با کاهش دمای هوا در کشور، از صبح امروز ۲۱ فروردین ماه شهر تهران شاهد بارش برف بهاری بود.

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

با کاهش دمای هوا در کشور، از صبح امروز ۲۱ فروردین ماه شهر تهران شاهد بارش برف بهاری بود.

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99

با کاهش دمای هوا در کشور، از صبح امروز ۲۱ فروردین ماه شهر تهران شاهد بارش برف بهاری بود.

بارش برف بهاری در تهران در 21 فروردین 99