تبلیغات بنری
در اوج شیوع کرونا ویروس باید همه راگان های دولتی و مکان شلوغ به حفظ جان افراد مقررات مربوط به رعایت فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند . یکی از این مکان های شلوغ هواپیماهای مسافربری است که برای حفظ سلامتی مسافران در هواهیما از ظریفت کامل هواپیما استفاده نکند و مسافران یک در میان روی صندلی ها بنشانند . تصویری از یک پرواز داخلی در زمان شیوع کرونا بدونِ فاصله‌گذاری را مشاهده میکنید  
تصویری از یک پرواز داخلی در زمان شیوع کرونا بدونِ فاصله‌گذاری

در اوج شیوع کرونا ویروس باید همه راگان های دولتی و مکان شلوغ به حفظ جان افراد مقررات مربوط به رعایت فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند . یکی از این مکان های شلوغ هواپیماهای مسافربری است که برای حفظ سلامتی مسافران در هواهیما از ظریفت کامل هواپیما استفاده نکند و مسافران یک در میان روی صندلی ها بنشانند . تصویری از یک پرواز داخلی در زمان شیوع کرونا بدونِ فاصله‌گذاری را مشاهده میکنید