1 ​ 2 تصویر قابل تامل از یک پرستار سرم بدست در بخش بیماران کرونایی + عکس

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

تصویر قابل تامل از یک پرستار سرم بدست در بخش بیماران کرونایی + عکس

تصویر قابل تامل از یک پرستار سرم بدست در بخش بیماران کرونایی + عکس استوری قابل تامل یکی از پرستاران بخش کرونایی : "کرونا چیه اصلا؟ همش الکی گنده‌ش کردین... اصلا کرونا کیلویی چند؟ دلت خوشه ها... به قیمت نبودن حتی پایه سرم‌؛ اکسیژن های مشترک و حتی دوتایی نبودن سرم و خیلی چیزای دیگه... دهن خشکمون خستگیمون تعداد کممون شیفتهای لانگ و فشرده‌مون بی کسیمون بی پناهیمون استرسمون برای تموم شدن شیفت و هزارتا کار مونده.. بی اعصابیمون تو خونه جنازه‌مون تو خونه..."

تبلیغات بنری
تصویر قابل تامل از یک پرستار سرم بدست در بخش بیماران کرونایی + عکس استوری قابل تامل یکی از پرستاران بخش کرونایی : "کرونا چیه اصلا؟ همش الکی گنده‌ش کردین... اصلا کرونا کیلویی چند؟ دلت خوشه ها... به قیمت نبودن حتی پایه سرم‌؛ اکسیژن های مشترک و حتی دوتایی نبودن سرم و خیلی چیزای دیگه... دهن خشکمون خستگیمون تعداد کممون شیفتهای لانگ و فشرده‌مون بی کسیمون بی پناهیمون استرسمون برای تموم شدن شیفت و هزارتا کار مونده.. بی اعصابیمون تو خونه جنازه‌مون تو خونه..."
تصویر قابل تامل از یک پرستار سرم بدست در بخش بیماران کرونایی + عکس

تصویر قابل تامل از یک پرستار سرم بدست در بخش بیماران کرونایی + عکس

استوری قابل تامل یکی از پرستاران بخش کرونایی :

"کرونا چیه اصلا؟

همش الکی گنده‌ش کردین...

اصلا کرونا کیلویی چند؟

دلت خوشه ها...

به قیمت نبودن حتی پایه سرم‌؛

اکسیژن های مشترک و حتی دوتایی

نبودن سرم و خیلی چیزای دیگه...

دهن خشکمون

خستگیمون

تعداد کممون

شیفتهای لانگ و فشرده‌مون

بی کسیمون

بی پناهیمون

استرسمون برای تموم شدن شیفت و هزارتا کار مونده..

بی اعصابیمون تو خونه

جنازه‌مون تو خونه..."