1 ​ 2 تصویر ناراحت کننده از یک خانواده با 9 بیمار کرونایی سرم به دست+عکس

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تصویر ناراحت کننده از یک خانواده با 9 بیمار کرونایی سرم به دست+عکس

تصویر ناراحت کننده از یک خانواده با 9 بیمار کرونایی سرم به دست+عکس با عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم استفاده از ماسک نتیجه ای بهتر از این نخواهد داشت 

تبلیغات بنری
تصویر ناراحت کننده از یک خانواده با 9 بیمار کرونایی سرم به دست+عکس با عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم استفاده از ماسک نتیجه ای بهتر از این نخواهد داشت 
تصویر ناراحت کننده از یک خانواده با 9 بیمار کرونایی سرم به دست+عکس

تصویر ناراحت کننده از یک خانواده با 9 بیمار کرونایی سرم به دست+عکس

با عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم استفاده از ماسک نتیجه ای بهتر از این نخواهد داشت