1 ​ 2 تعبیر خواب لباس و دیدن لباس و پوشیدن و تعویض لباس در خواب

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تعبیر خواب لباس و دیدن لباس و پوشیدن و تعویض لباس در خواب

تعبیر خواب,لباس در خواب,تعبیر خواب لباس,دیدن لباس در خواب,تعبیر دیدن لباس در خواب,تعبیر خواب جامه,تعبیر خواب لباس پوشیدن تعبیر خواب لباس مجلسی,تعبیر خواب لباس آبی,تعبیر خواب لباس خریدن از مغازه,تعبیر خواب لباس صورتی,تعبیر خواب زن با لباس قرمز,تعبیر خواب لباس سفید امام صادق,تعبیر خواب لباس سفید برای زن,تعبیر خواب مرده با لباس سبز,

تعبیر خواب لباس | دیدن جامه در خواب چه تعبیری دارد ؟   خواب دیدن لبای تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن لباس در خواب را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید ...     خواب لباس چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب لباس ( لباس سیاه ، لباس رنگی ، لباس سفید ، لباس عروس ، لباس کهنه و کثیف ، لباس نو و تمیز ، لباس خواب و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف پیام ها و نشانه های متفاوتی دارد. ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف آنها می پردازیم   خواب لباس تعبیر…

تبلیغات بنری
تعبیر خواب لباس | دیدن جامه در خواب چه تعبیری دارد ؟   خواب دیدن لبای تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن لباس در خواب را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید ...     خواب لباس چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب لباس ( لباس سیاه ، لباس رنگی ، لباس سفید ، لباس عروس ، لباس کهنه و کثیف ، لباس نو و تمیز ، لباس خواب و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف پیام ها و نشانه های متفاوتی دارد. ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف آنها می پردازیم   خواب لباس تعبیر…
تعبیر خواب لباس و دیدن لباس و پوشیدن و تعویض لباس در خواب

تعبیر خواب لباس | دیدن جامه در خواب چه تعبیری دارد ؟

 

خواب دیدن لبای تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن لباس در خواب را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید ...

 

 

خواب لباس چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب لباس ( لباس سیاه ، لباس رنگی ، لباس سفید ، لباس عروس ، لباس کهنه و کثیف ، لباس نو و تمیز ، لباس خواب و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف پیام ها و نشانه های متفاوتی دارد. ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف آنها می پردازیم

 

خواب لباستعبیر لباس در خواب نشانه شخصیت شما و مربوط به وضعیت و شرایط زندگی شماست.

 

 

حضرت دانیال می گوید :

 

خواب لباس نشانه کسب و کار مرد است . دیدن لباس خوب در خواب نشانه آنست که کسب و کار او خوب میشود

 خواب لباسی که از پوست چهارپایان است ، نشانه خیر و منفعت است


آنلی بیتون می‌گوید :


اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی دارید ، نشانه آن است که برای گذراندن زندگی محتاج خواهید شد . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در آینده با امیدها و ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد شد .

 

 

تعبیر خواب لباس پوشیدنتعبیر پوشیدن لباس های جنس مخالف در خواب نشانه ای است که شما می خواهید احساسات خود را درباره جنس مخالفتان نشان دهید اما این کار را در ظاهر خود نشان می دهید. شما هرگز آدمی نبودید که بتوانید حرف خود را واضح بیان کنید.


اگر در خواب دیدید که مشغول پوشیدن لباس های زنانه یا دامن بودید تعبیرش این است که روح زنانه شما بسیار قوی است و در واقع این خواب بیانگر این است که قدر احساسات ناب زنانه و عاطفی خود را می دانید.

 

تعبیر خواب تعویض لباستعبیر عوض کردن لباس درخواب نشانه این است که قصد دارید به زندگی خود رنگ و شکل تازه ای ببخشید. شما شخصیت جدیدی از خود را کشف کرده اید و از این بابت بسیار خوشحال هستید.


اما اگر در خواب دیدید که مدام درحال عوض کردن لباس های خود بودید تعبیرش این است که به زندگی خودتان اهمیت نمی دهید ونظر دیگران برای شما بسیار مهم است. به همین دلیل خودتان نیستید و از زندگی تان لذت نمی برید. دیدن خواب عوض کردن لباس واقع هشداری به شماست که بیش از حد به دیگران و نظرات دیگران اهمیت ندهید. شما خودتان حق انتخاب و حق زندگی دارید.


اگر در خواب دیدید که لباس هایی که می پوشید به شما نمی آمدند و بسیار نامناسب بودند تعبیرش این است که شما چهره واقعی خود را پنهان کرده اید و سعی دارید کسی باشید که تا کنون نبوده اید. این خواب عدم آمادگی شما را نسبت به محیط اطراف و اجتماع نشان می دهد.

 


تعبیر خواب درآوردن لباس از تناگر درخواب دیدید که لباس های خود را در می آوردید تعبیرش این است که دوست دارید عادت های قدیمی خود را کنار بگذارید و مسیر تازه ای در زندگی شروع کنید.


خواب لباس خریدنخریدن لباس درخواب نشانه ی تلاش شما برای رفتن در نقش خاصی است. احتمالا تاکید می کنید که تغییراتی در زندگی خود بدهید.


تعبیر خواب شستن لباستعبیر شستن لباس در خواب این است که دوست دارید که رفتارهای قدیمی خود را دور بریزید و شخصیت جدیدی از خود را به دیگران نشان دهید. شما دوست دارید به زندگی تغییر مثبتی دهید و با نگاه جدیدی به جهان نگاه کنید.


خواب لباس سفیدپوشیدن لباس سفید در خواب نشانه پاکی و بیگناه بودن شماست. به تعبیری دیگر این خواب نشانه افسردگی و بحران در زندگی است. ممکن است در زندگی تغییرات بزرگی را تجربه کنید که متاسفانه منفی و نامطلوب است.


حضرت دانیال می گوید :    تعبیر خواب لباس سفید شسته ، ساختگی کار مردم است ( به دست آوردن خیر و منفعت از طریق مردم )


جابر مغربی گوید :    خواب لباس سفید نشانه آنست که بیننده خواب هم دنیا و هم آخرت را به خوبی خواهد داشت .


خواب لباس سیاهتعبیر پوشیدن لباس سیاه در خواب نشانه قدرت و اعتماد به نفس و بزرگی و عظمت است. به زودی به آنچه می خواهید خواهید رسید.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :    خواب لباس سیاه نشانه شوکت و اعتبار است .


یوسف نبی علیه السلام گوید :    دیدن لباس سیاه در خواب نشانه غم واندوه است

جابر مغربی گوید :

    لباس سیاه در خواب برای کسی را که پیوسته سیاه پوشد خوب است ، اما آن که همیشه سفید میپپوشد ، جامه سیاه نیکو نیستخواب لباس کثیف و کهنه


پوشیدن لباس های کثیف و پاره در خواب نشانه آسیب های شخصیتی و اجتماعی و احساسی در زندگی است.

حضرت دانیال گوید :

    خواب لباس کهنه و کثیف از هر جنسی که باشد نشانه اندوه و غم است

جابر مغربی گوید:

    خواب لباس کثیف و کهنه و پاره نشانه هم فساد دین و هم فساد دنیا است
    اگر کسی در خواب لباس کثیف و کهنه ببیند نشانه آنست که فقیر خواهد شد

آنلی بیتون می‌گوید :

    دیدن لباس کثیف و کهنه در خواب ، نشانة آن است که دیگران برای آسیب رساندن به شما نیرنگ می زنند ، باید مراقب تماسهای خود با بیگانگان باشید .


    اگر زنی در خواب لباسهایش را کثیف و کهنه ببیند ، علامت آن است که اگر در تماسهای خود با دیگران مراقب نباشد دامنش لکه دار خواهد شد .منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

    خواب دیدن اینکه لباس چرک و کثیف به تن دارید نشانه آنست که گرفتار غم و اندوه می شوید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

    دیدن لباس کهنه در خواب نشانه اندوه و غم است .


خواب لباس نو و تمیزاگر در خواب دیدید که لباس های نو و تازه ای را می پوشید تعبیرش این است که به زودی به آنچه می خواهید خواهید رسید و تغییر بزرگی در زندگی تان خواهید داد. شاید راه جدیدی در زندگی پیدا کرده اید.


گاهی این خواب تلاش شما را نشان می دهد و به شما می فهماند که نگرش ها و باورهای خود را تغییر دهید و از زندگی به نحو احسنت استفاده کنید.


حضرت امام جعفر صادق فرماید :


خواب لباس نو و تمیز تعبیرش بر چهار وجه است .

    زن

    پادشاه

    مال

    خیر و منفعت


ابراهیم کرمانی گوید :

    دیدن خواب لباس نو و تمیز در خواب بسیار نیکوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

    اگر در خواب دیدید لباسی به تن دارید که ظاهرش تمیز استاما باطن و زیر آن چرک و کثیف و پاره و مندرس است مردی هستید که مردم جامعه شما را شریف و محترم می دانند در حالی که خودتان می دانید مستحق این احترام و شرافت نیستید


    برعکس این هم درست است یعنی اگر ظاهر لباس شما کثیف و مندرس بود اما زیر جامه ای پاک و پاکیزه و نو و اطو شده پوشیده اید مردی هستید که جامعه با چشم بد به شما می نگرد و کارهائی کرده اید که در حق شما بد قضاوت می کنند ولی در باطن انسانی پاک و شریف هستید که قدرتان شناخته نشده .

آنلی بیتون می‌گوید :

    خواب لباس نو و تمیز ، نشانه سعادت است

 

خواب لباس رنگی

 

حضرت دانیال گوید :

    خواب لباس زرد درخواب ، بیماری است

    لباس سرخ در خواب ، خرمی است و توفیق و طاعت

    خواب لباس سبز به دلیل این که جامه سبز مربوط به بهشتیان است ، آن نیز خوب است .

جابر مغربی گوید :

    خواب لباس رنگی ، اگر زن است ، یا سپاهی است ، خوب است
    خواب لباس قرمز هم برای مردان و هم برای زنان خوب است
    خواب لباس زرد برای مردان نشانه بیماری است و به قول بعضی از معبران : اگر زنی بیند لباس زرد پوشیده است ، نشانه شوهر است و اگر شوهر دارد همسرش بیمار شود .

اسماعیل بن اشعث گوید :

    اگر کسی در خواب بیند لباسی داشت که جلوی آن یک رنگ و پشتش رنگ دیگری ، نشانه آنست که با اهل دین و دنیا به ذلت زندگی میکند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

    خواب لباس سرخ را معبران برای زنان خوب دانسته اند ولی برخی نوشته اند که برای مردان خوب نیست .


خواب لباس عروسآنلی بیتون می‌گوید :

    خواب لباس عروسی ، علامت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد .


    خواب لباس عروس کثیف و چروک در خواب ، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد

 

تعبیر لباس خواب در خواب


محمدبن سیرین گوید :

    تعبیر خواب لباس خواب ، زن است .
    اگر در خواب ببیند لباس خواب سفید و پاکیزه است ، نشانه دیندار بودن همسرش است
    اگر در خواب ببیند لباس خواب سیاه بود ، نشانه آنست که از عیالش اندوه و رنج به او میرسد و ب
    لباس خواب کثیف در خواب نشانه آنست که همسرش چرکین و پلید و ناسازگار است .
    اگر در خواب ببیند لباس خوابش سوخت ، نشانه آنست که عیالش میمیرد


تعبیر خواب لباس زیر


تعبیر خواب لباس زیر بیانگر خواسته ها و اسرار شما در رابطه با مسائل جنسی است.


تعبیر خواب شلوار


دیدن یا پوشیدن شلوار درخواب بیانگر میل جنسی و دیدگاه شما در رابطه با آن است. اگر شلوار پاکیزه و نویی را پوشیدید تعبیرش این است که در این زمینه منطقی رفتار می کنید.


تعبیر خواب لباس کودک


دیدن لباس کودک در خواب بیانگر شیوه های قدیمی و عادات و تفکرات کودکانه شماست. این خواب نشانه شروع مجدد در زندگی است.


تعبیر خواب لباس جنگی


تعبیر خواب دیدن لباس رزم و جنگ این است در برخی شرایط محدود هستید و دستتان بسته است. این شرایط ممکن است خانوادگی یا کاری باشد.


تعبیر خواب گشادی لباس


تعبیر پوشیدن یا دیدن لباس گشاد در خواب نشانه اعتماد به نفس پایین است. شما تلاش می کنید ضعف خود را پنهان کنید.


تعبیر خواب کمد لباسکمد لباس در خواب جنبه های پنهان شخصیت شما را نشان می دهد. احتمالا شما چیزی از دیگران پنهان می کنید.


تعبیر خواب جالباسیجالباسی در خواب تعبیرش این است که تمایل دارید شخصیت جدیدی از خود را به دیگران نشان دهید. خصوصا اینکه لباس نو و مرتب باشد.

 

 

منبع » دلگرم