تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 17شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه هفده شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 17 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است. جدول پخش برنامه درسی 17 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه 1399  جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 17 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   🟧 جدول کلاس #شبکه_آموزش_سیما…
جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 17شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه هفده شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 17 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.
 
جدول پخش برنامه درسی 17 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه 1399
 


جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 17 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 
🟧 جدول کلاس #شبکه_آموزش_سیما🟧 فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس نقشه کشی  -مشترک زمینه صنعت  
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ درس زبان بصری   -مشترک زمینه خدمات
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠- سیستم های اندازه گیری - مشترک زمینه صنعت

.........................‌.‌‌‌‌................

🟧 ابتدایی

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش  پایه دوم  
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی   پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش  پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی  پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی   پایه ششم

...............‌......

 🟧 متوسطه اول


🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  علوم تجربی  پایه هفتم (تجربه و تفکر )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی  پایه هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد   )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ علوم تجربی   پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی  )

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌.........

🟧 متوسطه دوم

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن  ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک
 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سوادرسانه ای  درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته های


🕖 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس زمین شناسی  پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس هویت اجتماعی   پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس کاربرد فناوری های نوین - مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش  
🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس ارتباط موثر    -مشترک زمینه خدمات
___

🟦 جدول کلاس #شبکه_چهار_سیما

🟦 متوسطه دوم

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠علوم و فنون ادبی  ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت٨:٣٠  تا ٩علوم و فنون ادبی ٢ ،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت٩ تا ٩:٣٠علوم و فنون ادبی ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت٩:٣٠  تا ١٠ نگارش١،پایه ۱۰، مشترک رشته ها
🕖ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها
🕖ساعت١٠:٣٠ تا ١١ نگار ش٣ ، پایه۱۲، مشترک رشته ها؟
🕖ساعت١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت ،پایه۱۲،مشترک رشته ها
🕖ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،فیزیک ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک
🕖ساعت١٢تا ١٢:٣٠ فیزیک٢ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
🕖ساعت١٢:٣٠ تا ١٣  فیزیک٣ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

____
 
🟨 جدول کلاس #شبکه_قرآن

🟨 متوسطه دوم

🕖ساعت١۵ تا١۵:٣٠  علوم و معارف قرآنی٣پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت١۵:٣٠ تا١۶تاریخ اسلام ٣ پایه١٢  رشته علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت ١۶ تا١۶:٣٠  عربی زبان قرآن١ پایه١٠   رشته علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت١۶:٣٠ تا١٧  عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

 

 

 

 


 

 

توضیحات اضافی ..

 

 

* اطلاعات درسی و تفکیک زشته های تحصیلی در شبکه آموزش و چهار سیما 

 

متوسطه دوم تجربی، فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش

 

رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها و رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه چهار

  
 

* ساعت شروع برنامه های درسی در تلویزیون 

 

۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما 

 

ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش

 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم

 

۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم

 

تمام پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برایشان برنامه داریم

 

از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی را روی آنتن شبکه آموزش خواهیم داشت.

 

 

 

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

 

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

 

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

 

 


 

بیشتر بخوانید :

*جدول پخش برنامه درسی شنبه 15 شهریور 99 شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

 

*جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 16 شهریورر 99 شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

 

 


 

* مخاطبان عزیز : روزانه به صورت مرتب برنامه درسی دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی از شبکه های آموزش و چهار سیما در سایت خبری واضح نیوز منتشر خواهد شد.