تبلیغات بنری
جدول پخش برنامه درسی ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۲۲ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اولاز ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطهاز ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ٨از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی…
جدول پخش برنامه درسی «دوشنبه 22 اردیبهشت 99» شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۲۲ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

⬅️ برنامه درسی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ٨

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

⬅️ برنامه درسی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم


⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان ١ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته ها


⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ کارگاه گرافیک – پایه ۱۰ و ۱۱ رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ استاندارد کاربر کپچرینگ پایه ۱۲ رشته تولید محتوای الکترونیکی شاخه کاردانش.

از ساعت٧:۵٠ تا ٨:١۵ استاندارد روتوش و ترمیم عکس رایانه ای پایه ۱۲ رشته عکاسی دیجیتال شاخه کاردانش.

از ساعت٨:١۵ تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر نرم افزار رایانه – پایه ۱۰ رشته های کامپیوتر شاخه کاردانش.

از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی ۲ پایه ۱۱ مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

از ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه سبک شناسی -پایه ۱۰ – رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش ۲۲ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز