1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 7 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 7 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 7 مهر,برنامه درسی فردا دوشنبه 7 مهر,برنامه فرصت برابر 7 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی دوشنبه 3 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 7 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 7 مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 7 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 7 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/7,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 7 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه 7 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 7 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .    جدول پخش برنامه درسی 7 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 7 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش آموزش درس…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 7 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه 7 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 7 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .    جدول پخش برنامه درسی 7 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 7 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش آموزش درس…
جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 7 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 7 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه 7 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 7 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .

  

جدول پخش برنامه درسی 7 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399

    

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 7 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش


آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8


فنی و حرفه ای و کاردانش :

 

 

ساعت 8  تا 8.30 کارگاه تابلو برق رشته برق پایه 12 شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 

 ساعت 8.30 تا 9 نصب و راه‌اندازی تاسیسات گرمایی رشته تاسیسات ساختمان پایه 11 شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

 

  ساعت 9 تا 9.30  نگهداری ماشین های صنعتی رشته ماشین ابزار 12 شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

 

 ساعت 20.50 تا 21.15 درس اخلاق حرفه ای پودمان 1 شایستگی 2 پایه 12 -شاخه فنی حرفه ای و کاردانش 


 
ساعت 21.15 تا 21.50 مدیریت تولید پایه 11 - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

 

 دوره ابتدایی:

ساعت 10.30 تا 11  علوم تجربی و تفکر    پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی   پایه  دوم  

ساعت 11.30 تا 12.10 بازی و ریاضی    پایه سوم 

ساعت 12.10 تا 12.40 فارسی و نگارش  پایه چهارم   

ساعت 12.40 تا 13.10 بازی و ریاضی   پایه پنجم   

ساعت 13.10 تا 13.40 بازی و ریاضی   پایه ششم  

 

متوسطه اول


ساعت 14.30  تا 15 مطالعه اجتماعی درس 4 /قانون گذاری  پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 مطالعه اجتماعی درس 4 /وظایف دولت  پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 مطالعه اجتماعی درس 2و 3/حرکت انتقالی چهره زمین   پایه نهم  

 

دوره آموزش مجازی متوسطه

 

ساعت 16 تا 16.30  تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرمافزار Nitro PDF

 

متوسطه دوم 

 

 ساعت 16.30 تا 17 عربی و زبان قرآنی یک  پایه 10- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک      
   
 ساعت 17 تا 17.30 عربی و زبان قرآنی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
     
 ساعت 17.30 تا 18 عربی و زبان قرآنی 3 پایه 12 علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 ساعت 20 تا 20.25  فیزیک  /میدان  الکتریکی پایه 11 رشته علوم تجربی  

ساعت20.25 تا 20.50  فیزیک /یکاها   پایه 10  رشته علوم تجربی

 

 

شبکه 4

 

 

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 8.30 درس دین وزندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 10.15درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 10.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها

ساعت 11.15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها

ساعت 11.45 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 12.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12.45 درس آمارواحتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

 

ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 15.30درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11  رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16درس اخلاق اسلامی 1 پایه 10  رشته علوم ومعارف 

ساعت 16.30 درس پیامهای آسمانی 7 متوسطه دوره اول