تبلیغات بنری
فردامدرسه تلویزیونی ایران 21 اردیبهشت 99,دروس مقاطع تحصیلی یکشنبه 21 اردیبهشت 99,جدول پخش شبکه آموزش و شبکه 4 فردا,جدول زمانبندی دروس فردا 21 اردیبهشت 99,جدول درسی دروس تلویزیونی شنبه 20 اردیبهشت 99,برنامه ی درسی شبکه 4 فردا 201اردیبهشت 99,برنامه فرصت برابر 21 اردیبهشت 99,   برنامه درسی فردا یکشنبه ۲۱ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه   ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس (بزودی منتشر میشه)…
جدول پخش برنامه درسی «یکشنبه 21 اردیبهشت 99» شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

فردامدرسه تلویزیونی ایران 21 اردیبهشت 99,دروس مقاطع تحصیلی یکشنبه 21 اردیبهشت 99,جدول پخش شبکه آموزش و شبکه 4 فردا,جدول زمانبندی دروس فردا 21 اردیبهشت 99,جدول درسی دروس تلویزیونی شنبه 20 اردیبهشت 99,برنامه ی درسی شبکه 4 فردا 201اردیبهشت 99,برنامه فرصت برابر 21 اردیبهشت 99,

 

برنامه درسی فردا یکشنبه ۲۱ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

⬅️ برنامه درسی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

 

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ٩ متوسطه اول.

 

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۸ متوسطه اول.

 

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۷ متوسطه اول

 

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۹ متوسطه اول

 

⬅️ برنامه درسی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس (بزودی منتشر میشه) پایه اول ابتدایی.

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه دوم ابتدایی.

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس (بزودی منتشر میشه) پایه سوم ابتدایی.

ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه چهارم ابتدایی.

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس (بزودی منتشر میشه) پایه پنجم ابتدایی.

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ششم ابتدایی.

 

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۵:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٠ رشته علوم تجربی.

ساعت ۱۶ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ۱٠ تمام رشته ها .

ساعت ۱۶:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ تمام رشته ها .

ساعت ٢٢ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٢:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۲۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

 

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

 

ساعت۸:٣٠ تا ٩ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

 

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ درس (بزودی منتشر میشه) – پایه ۱١- درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

 

ساعت ۵۵: ١٠ تا ١١:٢٠ درس (بزودی منتشر میشه) -پایه ١١ – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

 

ساعت ٢٠: ١١ تا ١١:۴٠ درس (بزودی منتشر میشه) پایه ١٠ – حل تمرین پودمان ۴ – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

 

ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس (بزودی منتشر میشه) پایه١٠- مفهوم و فیزیک رنگ – شاخه فنی حرفه ای.

 

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

 

برنامه درسی شبکه آموزش ۲۱ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

 

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در واضح نیوز منتشر می شود