1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی 28 اردیبهشت 99 شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی 28 اردیبهشت 99 شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

برنامه درسی ۲۸ اردیبهشت ۹۹,برنامه فرصت برابر 28 اردیبهشت 99,جدول درسی دروس تلویزیونی یکشنبه 28 اردیبهشت 99,جدول زمانبندی دروس فردا 28 اردیبهشت 99,جدول پخش شبکه آموزش 28 اردیبهشت 99,دروس مقاطع تحصیلی یکشنبه 28 اردیبهشت 99,مدرسه تلویزیونی ایران 28 اردیبهشت 99,

جدول پخش برنامه درسی ۲۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹جدول دروس شبکه هفت ابتدایی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول یکشنبه ۲۸  اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم یکشنبه ۲۸ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای یکشنبه ۲۸ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول…

تبلیغات بنری
جدول پخش برنامه درسی ۲۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹جدول دروس شبکه هفت ابتدایی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول یکشنبه ۲۸  اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم یکشنبه ۲۸ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای یکشنبه ۲۸ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول…
جدول پخش برنامه درسی 28 اردیبهشت 99 شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

جدول پخش برنامه درسی ۲۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول یکشنبه ۲۸  اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم یکشنبه ۲۸ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای یکشنبه ۲۸ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما یکشنبه ۲۸ اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه ۲۸ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.


⬅️ برنامه درسی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ۹ نهم متوسطه اول

♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸ متوسطه اول

♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه ۹ نهم متوسطه اول

♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ۷ هفتم متوسطه اول


⬅️ برنامه درسی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
🎲 ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و‌نگارش پایه سوم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی


⬅️ جدول برنامه درسی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس فارسی٢ پایه ١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی ١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم


⬅️ جدول برنامه درسی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی سیاه وسفید فضا – پایه ۱۰ – رشته عکاسی دیجیتال – پایه ۱۰- شاخه کاردانش . پایه دهم

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس نرم افزار نقشه برداری – پایه ۱۲ – رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای پایه دوازدهم

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس فضاها و اماکن ورزشی – رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس عربی – پایه ۱۰ – درس مشترک – شاخه های فنی حرقه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی – رشته حسابداری – شاخه فنی حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها – پودمان ۵ بدنسازی مدرن – پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن ٣ -پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی زبان قرآن ١پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانیبرنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش ۲۸ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.