تبلیغات بنری
جزییات بسته جدید مقابله با ترافیک در پایتخترئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران: قرار شد یا طرح ترافیک اجرا شود و یا اینکه طرح زوج و فرد را داشته باشیم که در هر دو صورت ساعت شروع طرح ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر خواهد بود. کرایه اتوبوس، مترو و تاکسی تا پایان اردیبهشت تغییر نمی‌کند. پیشنهاد شده انجام معاینه فنی به صورت زوج و فرد صورت گیرد. از دولت خواستار شده‌ایم که ذخیره بنزین تاکسی‌ها تا زمانی که #کرونا است حفظ شود و ۲۰ درصد هم به سهمیه آنها اضافه شود.
جزییات بسته جدید مقابله با ترافیک در پایتخت

جزییات بسته جدید مقابله با ترافیک در پایتخت

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران:


قرار شد یا طرح ترافیک اجرا شود و یا اینکه طرح زوج و فرد را داشته باشیم که در هر دو صورت ساعت شروع طرح ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر خواهد بود.


کرایه اتوبوس، مترو و تاکسی تا پایان اردیبهشت تغییر نمی‌کند.


پیشنهاد شده انجام معاینه فنی به صورت زوج و فرد صورت گیرد.


از دولت خواستار شده‌ایم که ذخیره بنزین تاکسی‌ها تا زمانی که #کرونا است حفظ شود و ۲۰ درصد هم به سهمیه آنها اضافه شود.