1 ​ 2 جزییات پرداخت مالیات علی الحساب پزشکان توسط مراکز درمانی مشخص شد

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جزییات پرداخت مالیات علی الحساب پزشکان توسط مراکز درمانی مشخص شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی,قانون بودجه سال 99,پرداخت مالیات علی الحساب پزشکان,مراکز درمانی,ادارات مالیاتی,

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی براساس قانون بودجه سال 99 دستورالعمل پرداخت مالیات علی الحساب پزشکان توسط مراکز درمانی را به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.در متن بخشنامه پارسا آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ در خصوص ابلاغ احکام مالیانی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی،…

تبلیغات بنری
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی براساس قانون بودجه سال 99 دستورالعمل پرداخت مالیات علی الحساب پزشکان توسط مراکز درمانی را به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.در متن بخشنامه پارسا آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ در خصوص ابلاغ احکام مالیانی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی،…
جزییات پرداخت مالیات علی الحساب پزشکان توسط مراکز درمانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی براساس قانون بودجه سال 99 دستورالعمل پرداخت مالیات علی الحساب پزشکان توسط مراکز درمانی را به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.

در متن بخشنامه پارسا آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ در خصوص ابلاغ احکام مالیانی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و با نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان على الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ مورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

 مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود.

حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد. به موارد ذیل را مقرر می دارد:

۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ح) تبصره (۶) قانون فوق الذکر می باشند.

۲- مقررات بند مذکور صرفأ ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان می باشد که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها دریافت و با مبالغی است که نقد از بیمار دریافت می شود و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

۳- پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند، مشمول حکم بند (ج) تبصره (۶) قانون فوق الاشاره نبوده و کلیه دریافت های پزشک، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

۴- کلیه مراکز درمانی موضوع بند (۱) این دستورالعمل مکلفند، ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه ها و با دریافت نقدی از طرف بیمار طی سال ۱۳۹۹، به پزشکانی که جزو حقوق بگیران خود نمی باشند، پرداخت نموده یا می نمایند، به عنوان على الحساب مالیت کسرو تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، موضوع مقررات بند (ج) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

اعمال مقررات این بند شامل کل حق الزحمه با حق العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و با تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال ۱۳۹۹ می باشد.

 

نحوه پرداخت مالیات علی الحساب پزشکان توسط مراکز درمانی مشخص شد+سند