تبلیغات بنری
اولین موارد قطعی ابتلا به بیماری کویید 19 را روز چهارشنبه 30 بهمن سال 98 درشهر قم رسما اعلام کردند و این امر باعث شد قم به عنوان اولین شهری باشد که دچار تبعات ناشی از انتشار این ویروس که منجر به تعطیلی مراکز فرهنگی، آموزشی، بازارها وزیارتگاها واماکن عمومی گردد و ایجاد عزم ملی ،همدلی وهم بستگی جهادی اقشار مختلف جامعه به ویژه پزشکان وپرستاران ، نهاد های مردمی ،ارتش ، سپاه و شهرادری شود .انتشار این ویروس تاثیر زیادی بر نحوه زندگی روز مره مردم و کسب کارو وضعیت معیشتی گذاشت.  
حال و هوایی کرونایی مردم قم به روایت دوربین عکاسان ایرنا

اولین موارد قطعی ابتلا به بیماری کویید 19 را روز چهارشنبه 30 بهمن سال 98 درشهر قم رسما اعلام کردند و این امر باعث شد قم به عنوان اولین شهری باشد که دچار تبعات ناشی از انتشار این ویروس که منجر به تعطیلی مراکز فرهنگی، آموزشی، بازارها وزیارتگاها واماکن عمومی گردد و ایجاد عزم ملی ،همدلی وهم بستگی جهادی اقشار مختلف جامعه به ویژه پزشکان وپرستاران ، نهاد های مردمی ،ارتش ، سپاه و شهرادری شود .انتشار این ویروس تاثیر زیادی بر نحوه زندگی روز مره مردم و کسب کارو وضعیت معیشتی گذاشت.