تبلیغات بنری
ستاد تنظیم بازار امروز قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می‌کند  گویا قرار است که قیمت‌های جدید خودرو با افزایشی بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی امروز اعلام شودبا در نظر گرفتن ارقام احتمالی (۵۰ تا ۶۰ درصد)، کف قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی (با ملاک قرار دادن پراید) به حداقل ۵۸ میلیون تومان و حداکثر ۶۲ میلیون تومان خواهد رسید. در حال حاضر کف قیمت کارخانه خودروهای داخلی، حدود ۳۸ میلیون تومان است و در بازار نیز حول و حوش ۷۰ میلیون تومان.
ستاد تنظیم بازار امروز قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می‌کند

ستاد تنظیم بازار امروز قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می‌کند 

گویا قرار است که قیمت‌های جدید خودرو با افزایشی بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی امروز اعلام شود

با در نظر گرفتن ارقام احتمالی (۵۰ تا ۶۰ درصد)، کف قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی (با ملاک قرار دادن پراید) به حداقل ۵۸ میلیون تومان و حداکثر ۶۲ میلیون تومان خواهد رسید.

 در حال حاضر کف قیمت کارخانه خودروهای داخلی، حدود ۳۸ میلیون تومان است و در بازار نیز حول و حوش ۷۰ میلیون تومان.