تبلیغات بنری
اظهارات برخی‌ها غیرکارشناسی استهرکسی به خود اجازه می‌دهد تعیین تکلیف کندباید حق به حقدار برسداگر لیگ را تعطیل می‌کنند حق پرسپولیس است قهرمان شودمصاحبه کامل کاپیتان سیدجلال را می‌توانید در اپلیکیشن رسمی باشگاه بخوانید
سید جلال: مگر می‌شود لیگ را به حال خود رها کرد؟


اظهارات برخی‌ها غیرکارشناسی است

هرکسی به خود اجازه می‌دهد تعیین تکلیف کند

باید حق به حقدار برسد

اگر لیگ را تعطیل می‌کنند حق پرسپولیس است قهرمان شود

مصاحبه کامل کاپیتان سیدجلال را می‌توانید در اپلیکیشن رسمی باشگاه بخوانید