1 ​ 2 شلوغیها و اغتشاشات و تظاهرات تهران تبریز شیراز| تجمعات اعتراضی امروز 4 و 5 مرداد 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

شلوغیها و اغتشاشات و تظاهرات تهران تبریز شیراز| تجمعات اعتراضی امروز 4 و 5 مرداد 1400

امروز 4 مرداد 1400 گروهی از معترضان در تهران در تجمعی حوالی خیابان جمهوری، شعارهای از جمله «‌نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و ایرانی باغیرت حمایت حمایت گم بشه» سردادند. شبکه های معاند و ضد انقلاب در حال تحریک بعضی از افراد هستند .

تبلیغات بنری
امروز 4 مرداد 1400 گروهی از معترضان در تهران در تجمعی حوالی خیابان جمهوری، شعارهای از جمله «‌نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و ایرانی باغیرت حمایت حمایت گم بشه» سردادند. شبکه های معاند و ضد انقلاب در حال تحریک بعضی از افراد هستند .
شلوغیها و اغتشاشات و تظاهرات تهران تبریز شیراز| تجمعات اعتراضی امروز 4 و 5 مرداد 1400

امروز 4 مرداد 1400 گروهی از معترضان در تهران در تجمعی حوالی خیابان جمهوری، شعارهای از جمله «‌نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و ایرانی باغیرت حمایت حمایت گم بشه» سردادند.

شبکه های معاند و ضد انقلاب در حال تحریک بعضی از افراد هستند .