تبلیغات بنری
با گسترش شیوع کرونا ویروس در جهان شرکت های هواپیمایی به مجبور به ضدعفونی روزانه هواپیماهای خود برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس هستند . در ادامه ضدعفونی هواپیما در فرودگاه شارل دو گل پاریس (عکس)  را مشاهده میکنید
ضدعفونی هواپیما در فرودگاه شارل دو گل پاریس (عکس)

با گسترش شیوع کرونا ویروس در جهان شرکت های هواپیمایی به مجبور به ضدعفونی روزانه هواپیماهای خود برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس هستند . در ادامه ضدعفونی هواپیما در فرودگاه شارل دو گل پاریس (عکس)  را مشاهده میکنید