تبلیغات بنری
لیست فیلم های سینمایی که روز شنبه 23 فروردین 99 از شبکه های سیما پخش خواهد شد. 🔸 پرتگاه ساعت ۰۰:۳۰ بامداد #شبکه_دو🔹 جاده صاف کن ساعت ۸ #شبکه_سه🔸 پل سفید ساعت ۸:۳۰ #شبکه_پنج🔹 شهر پرندگان ساعت ۱۱ #شبکه_پنج🔸 دماغ ناقابل ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_شما🔹  قتل برای دادستانی ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_پنج🔸  پرستار ممنوع ساعت ۱۴ از #شبکه_کودک🔹 شیر و عسل ساعت ۱۴:۳۰ از #شبکه_سه🔸 باغ وحش ساعت ۱۴:۳۰ #شبکه_دو🔹 تبدیل شوندگان ۳ ساعت ۱۸ #شبکه_امید🔸 ریو ۱ ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_کودک🔹  ساعت ۲۰:۳۰ #شبکه_چهار
فیلم های سینمایی روز شنبه 24 فروردین 99

لیست فیلم های سینمایی که روز شنبه 23 فروردین 99 از شبکه های سیما پخش خواهد شد.🔸 پرتگاه ساعت ۰۰:۳۰ بامداد #شبکه_دو

🔹 جاده صاف کن ساعت ۸ #شبکه_سه

🔸 پل سفید ساعت ۸:۳۰ #شبکه_پنج

🔹 شهر پرندگان ساعت ۱۱ #شبکه_پنج

🔸 دماغ ناقابل ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_شما

🔹  قتل برای دادستانی ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_پنج

🔸  پرستار ممنوع ساعت ۱۴ از #شبکه_کودک

🔹 شیر و عسل ساعت ۱۴:۳۰ از #شبکه_سه

🔸 باغ وحش ساعت ۱۴:۳۰ #شبکه_دو

🔹 تبدیل شوندگان ۳ ساعت ۱۸ #شبکه_امید

🔸 ریو ۱ ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_کودک

🔹  ساعت ۲۰:۳۰ #شبکه_چهار