تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه_نمایش دوشنبه 15 اردیبهشت 99 🔹 اتاق ستاره | آمریکا ۱۹۸۳ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 دشمن ملت | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 صعود ۱ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۴:۳۰ 🔹‌ اهانت | انگلستان ۱۹۷۳ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 دشمن ملت | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 حداکثر محکومیت | آمریکا ۲۰۱۲ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 صعود ۱ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 آخرین سرقت | ایران ۱۳۸۷ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 مسافر فردا | آمریکا ۲۰۱۰ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 حداکثر محکومیت | آمریکا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۷:۰۰ 🔹 صعود ۲ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۹:۰۰ 🔹 در جستجوی‌…
فیلم های سینمایی شبکه نمایش دوشنبه 15 اردیبهشت 99 + ساعت پخش

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه_نمایش دوشنبه 15 اردیبهشت 99

🔹 اتاق ستاره | آمریکا ۱۹۸۳ - ساعت ۱:۰۰

🔹 دشمن ملت | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۳:۰۰

🔹 صعود ۱ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۴:۳۰

🔹‌ اهانت | انگلستان ۱۹۷۳ - ساعت ۶:۰۰

🔹 دشمن ملت | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۸:۰۰

🔹 حداکثر محکومیت | آمریکا ۲۰۱۲ - ساعت ۹:۳۰

🔹 صعود ۱ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 آخرین سرقت | ایران ۱۳۸۷ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 مسافر فردا | آمریکا ۲۰۱۰ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 حداکثر محکومیت | آمریکا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 صعود ۲ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 در جستجوی‌ خوشبختی | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 پلیس گشت | آمریکا ۲۰۱۱ - ساعت ۲۳:۰۰