1 ​ 2 فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز شنبه 13 اردیبهشت 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز شنبه 13 اردیبهشت 99

فیلم های سینمایی 99/2/13,ساعت پخش فیلم های سینمایی 13 اردیبهشت 99,

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز شنبه 13 اردیبهشت 99     فیلم های سینمایی روز شنبه ۱۳ اردیبهشت 🔸 ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما 🔹 آخرین مترو ساعت ۱ #شبکه_نمایش 🔸 مادر ، مادر ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج 🔹 عروسیخانه ساعت ۱۳ #شبکه_نمایش 🔸 افسانه سرزمین اوز - بازگشت دوروتی ساعت ۱۴ #شبکه_نهال 🔹 وداع با ابلهان ساعت ۱۵ #شبکه_نمایش 🔸 نقش دل ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید 🔹 لاک پشت های نینجا ۲ ساعت ۱۹ #شبکه_نمایش 🔸 من ربات هستم ساعت ۲۱ #شبکه_نمایش 🔹 هواپیماها ۱ ساعت ۲۱ #شبکه_نهال 🔸 هشت درجه زیر صفر ساعت…

تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز شنبه 13 اردیبهشت 99     فیلم های سینمایی روز شنبه ۱۳ اردیبهشت 🔸 ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما 🔹 آخرین مترو ساعت ۱ #شبکه_نمایش 🔸 مادر ، مادر ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج 🔹 عروسیخانه ساعت ۱۳ #شبکه_نمایش 🔸 افسانه سرزمین اوز - بازگشت دوروتی ساعت ۱۴ #شبکه_نهال 🔹 وداع با ابلهان ساعت ۱۵ #شبکه_نمایش 🔸 نقش دل ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید 🔹 لاک پشت های نینجا ۲ ساعت ۱۹ #شبکه_نمایش 🔸 من ربات هستم ساعت ۲۱ #شبکه_نمایش 🔹 هواپیماها ۱ ساعت ۲۱ #شبکه_نهال 🔸 هشت درجه زیر صفر ساعت…
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز شنبه 13 اردیبهشت 99

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز شنبه 13 اردیبهشت 99 

 

 فیلم های سینمایی روز شنبه ۱۳ اردیبهشت

🔸 ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما

🔹 آخرین مترو ساعت ۱ #شبکه_نمایش

🔸 مادر ، مادر ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج

🔹 عروسیخانه ساعت ۱۳ #شبکه_نمایش

🔸 افسانه سرزمین اوز - بازگشت دوروتی ساعت ۱۴ #شبکه_نهال

🔹 وداع با ابلهان ساعت ۱۵ #شبکه_نمایش

🔸 نقش دل ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید

🔹 لاک پشت های نینجا ۲ ساعت ۱۹ #شبکه_نمایش

🔸 من ربات هستم ساعت ۲۱ #شبکه_نمایش

🔹 هواپیماها ۱ ساعت ۲۱ #شبکه_نهال

🔸 هشت درجه زیر صفر ساعت ۲۳ #شبکه_نمایش