1 ​ 2 فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت 99

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت 99

فیبم های 99/2/11,ساعت پخش فیلم های سینمایی یازده اردیبهشت 99,

ساعت پخش فیلم های سینمایی روز پنجشنبه 11 اردیبهشت 99 🔸 یاسین ساعت ۹ #شبکه_سه 🔹 راه سوم ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما 🔸 صدای پای من ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج 🔹 چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۲ ساعت ۱۴ #شبکه_نهال 🔸 آقا معلم ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید 🔹 تالکین ساعت ۲۰:۳۰ #شبکه_چهار 🔸 جرج کنجکاو ۱ ساعت ۲۱ #شبکه_نهال 🔹 بید مجنون ساعت ۲۳ #شبکه_آیفیلم  

تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی روز پنجشنبه 11 اردیبهشت 99 🔸 یاسین ساعت ۹ #شبکه_سه 🔹 راه سوم ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما 🔸 صدای پای من ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج 🔹 چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۲ ساعت ۱۴ #شبکه_نهال 🔸 آقا معلم ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید 🔹 تالکین ساعت ۲۰:۳۰ #شبکه_چهار 🔸 جرج کنجکاو ۱ ساعت ۲۱ #شبکه_نهال 🔹 بید مجنون ساعت ۲۳ #شبکه_آیفیلم  
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت 99

ساعت پخش فیلم های سینمایی روز پنجشنبه 11 اردیبهشت 99

🔸 یاسین ساعت ۹ #شبکه_سه

🔹 راه سوم ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما

🔸 صدای پای من ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج

🔹 چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۲ ساعت ۱۴ #شبکه_نهال

🔸 آقا معلم ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید

🔹 تالکین ساعت ۲۰:۳۰ #شبکه_چهار

🔸 جرج کنجکاو ۱ ساعت ۲۱ #شبکه_نهال

🔹 بید مجنون ساعت ۲۳ #شبکه_آیفیلم