1 ​ 2 فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز پنجشنبه 20 شهریور 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز پنجشنبه 20 شهریور 99

 فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه ۲۰ شهریور   🔹شبکه_یک : شیار ۱۴۳ | ساعت ۲۳   🔹 شبکه_دو : مرغ دریایی | ساعت ۸   🔹 شبکه_سه : بید مجنون | ‌ساعت ۱۰ دیوار بزرگ | ساعت ۱۴:۳۰  قانون سرزمین | ساعت ۲۴   🔹 شبکه_چهار : یه حبه قند | ساعت ۲۰:۴۵   🔹 شبکه_پنج : بیمه عمر | ساعت ۱ بامداد ماجرای هاکلبری فین | ساعت ۱۳:۳۰   🔹 شبکه_شما : بوسه بر خاک | ساعت ۲۴   🔹 شبکه_کودک : انیمیشن قهرمانی به نام کوآلا | ساعت ۱۴   🔹 شبکه_امید : چگونه اژدهای خود را آموزش دهیم…

تبلیغات بنری
 فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه ۲۰ شهریور   🔹شبکه_یک : شیار ۱۴۳ | ساعت ۲۳   🔹 شبکه_دو : مرغ دریایی | ساعت ۸   🔹 شبکه_سه : بید مجنون | ‌ساعت ۱۰ دیوار بزرگ | ساعت ۱۴:۳۰  قانون سرزمین | ساعت ۲۴   🔹 شبکه_چهار : یه حبه قند | ساعت ۲۰:۴۵   🔹 شبکه_پنج : بیمه عمر | ساعت ۱ بامداد ماجرای هاکلبری فین | ساعت ۱۳:۳۰   🔹 شبکه_شما : بوسه بر خاک | ساعت ۲۴   🔹 شبکه_کودک : انیمیشن قهرمانی به نام کوآلا | ساعت ۱۴   🔹 شبکه_امید : چگونه اژدهای خود را آموزش دهیم…
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز پنجشنبه 20 شهریور 99

 فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه ۲۰ شهریور

 

🔹شبکه_یک :

شیار ۱۴۳ | ساعت ۲۳

 

🔹 شبکه_دو :

مرغ دریایی | ساعت ۸

 

🔹 شبکه_سه :

بید مجنون | ‌ساعت ۱۰

دیوار بزرگ | ساعت ۱۴:۳۰ 

قانون سرزمین | ساعت ۲۴

 

🔹 شبکه_چهار :

یه حبه قند | ساعت ۲۰:۴۵

 

🔹 شبکه_پنج :

بیمه عمر | ساعت ۱ بامداد

ماجرای هاکلبری فین | ساعت ۱۳:۳۰

 

🔹 شبکه_شما :

بوسه بر خاک | ساعت ۲۴

 

🔹 شبکه_کودک :

انیمیشن قهرمانی به نام کوآلا | ساعت ۱۴

 

🔹 شبکه_امید :

چگونه اژدهای خود را آموزش دهیم ۳ | ساعت ۹

دشت ارغوانی | ساعت ۱۷:۴۵

 

🔹 شبکه‌_آیفیلم

تنهایی | ساعت ۲۳