تبلیغات بنری
 فیلم های سینمایی روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت 🔹 خانم شیراز ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما 🔸 بعد از غبار ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج 🔹 دزدان دریایی که هیچ کاری نمی کنند ساعت ۱۴ #شبکه_نهال 🔸 جک کانگورو ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید 🔹 افسانه سرزمین اوز ساعت ۲۱ #شبکه_نهال 
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز یکشنبه 14 اردیبهشت 99

 فیلم های سینمایی روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت

🔹 خانم شیراز ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما

🔸 بعد از غبار ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج

🔹 دزدان دریایی که هیچ کاری نمی کنند ساعت ۱۴ #شبکه_نهال

🔸 جک کانگورو ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید

🔹 افسانه سرزمین اوز ساعت ۲۱ #شبکه_نهال