1 ​ 2 (فیلم کامل) ماجرای تحقیر پول ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان چیست؟

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

(فیلم کامل) ماجرای تحقیر پول ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان چیست؟

تمسخر گول ایران توسط افغان ها,مسابقه تلویزیونی افغانستان و تحقیر پول ملی ایران,

(فیلم کامل) ماجرای تحقیر پول ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان چیست؟  در یک مسابقه تلویزیونی در شبکه‌ای افغان، با مسخره کردن ارزش پول ملی ایران توسط افغان ها  مورد توجه کاربران ایرانی و اندوه آنها در فضای مجازی شده است. ویدئو تحقیر ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان

تبلیغات بنری
(فیلم کامل) ماجرای تحقیر پول ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان چیست؟  در یک مسابقه تلویزیونی در شبکه‌ای افغان، با مسخره کردن ارزش پول ملی ایران توسط افغان ها  مورد توجه کاربران ایرانی و اندوه آنها در فضای مجازی شده است. ویدئو تحقیر ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان
(فیلم کامل) ماجرای تحقیر پول ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان چیست؟

(فیلم کامل) ماجرای تحقیر پول ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان چیست؟ 

در یک مسابقه تلویزیونی در شبکه‌ای افغان، با مسخره کردن ارزش پول ملی ایران توسط افغان ها  مورد توجه کاربران ایرانی و اندوه آنها در فضای مجازی شده است.

ویدئو تحقیر ایران در یک مسابقه تلویزیونی افغانستان