1 ​ 2 فیلم / آیین سنتی سنگ زنی در دسته های عزاداری محرم در دزفول

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم / آیین سنتی سنگ زنی در دسته های عزاداری محرم در دزفول

ایین های مذهبی دزفول,

فیلم / آیین سنتی سنگ زنی در دسته های عزاداری محرم در دزفول فیلمی جالب از آیین سنتی سنگ زنی و یا همان مراسم سنگ زنی محرم دزفول در دسته های عزاداری محرم در دزفول که سالیان سال است در فرهنگ عزاداری این شهر وجود دارد 

تبلیغات بنری
فیلم / آیین سنتی سنگ زنی در دسته های عزاداری محرم در دزفول فیلمی جالب از آیین سنتی سنگ زنی و یا همان مراسم سنگ زنی محرم دزفول در دسته های عزاداری محرم در دزفول که سالیان سال است در فرهنگ عزاداری این شهر وجود دارد 
فیلم / آیین سنتی سنگ زنی در دسته های عزاداری محرم در دزفول

فیلم / آیین سنتی سنگ زنی در دسته های عزاداری محرم در دزفول

فیلمی جالب از آیین سنتی سنگ زنی و یا همان مراسم سنگ زنی محرم دزفول در دسته های عزاداری محرم در دزفول که سالیان سال است در فرهنگ عزاداری این شهر وجود دارد