تبلیغات بنری
  قیمت تابلو فرش دستبافت در بازار تبریزتابلو فرش آیات قرانی : ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال الی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالگل و  گلدان :  ۶.۰۰۰.۰۰۰ الی  ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریالتابلو فرش مناظر طبیعی : ۵.۰۰۰.۰۰۰ الی ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریالتابلو فرش تندیس : ۵.۰۰۰.۰۰۰ الی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریالتابلو فرش چهره دار فرانسوی : ۲.۰۰۰.۰۰۰ الی ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالقیمت فرش دستبافت در بازار تبریزفرش زیرپایی ذرع و نیم  : ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون الی ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالفرش زیرپایی سه متری : ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ الی ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالفرش زیرپایی شش متری : ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰…
قیمت فرش و تابلو فرش دستبافت تبریز و شهرهای دیگر 1397

 

قیمت تابلو فرش دستبافت در بازار تبریز

تابلو فرش آیات قرانی : ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال الی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

گل و  گلدان :  ۶.۰۰۰.۰۰۰ الی  ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تابلو فرش مناظر طبیعی : ۵.۰۰۰.۰۰۰ الی ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تابلو فرش تندیس : ۵.۰۰۰.۰۰۰ الی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تابلو فرش چهره دار فرانسوی : ۲.۰۰۰.۰۰۰ الی ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال


قیمت فرش دستبافت در بازار تبریز

فرش زیرپایی ذرع و نیم  : ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون الی ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فرش زیرپایی سه متری : ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ الی ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فرش زیرپایی شش متری : ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ الی ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال/حالو