تبلیغات بنری
ماجرای ناپدید شدن ‎زلیخا کوسه و ‎مریم بلوچ زاده دو زن بلوچ چیست؟ آخرین خبر از وضعیت ‎زلیخا کوسه و ‎مریم بلوچ زاده دو زن بلوچ ایرانی در این مطلب. بیش تر از یکروز از گم شدن دو زن بلوچ ‎زلیخا_کوسه و ‎مریم بلوچزاده میگذرد که برای یافتن و جمع آوری هیزم رفته بودند و همه حدس و گمانها بر این است که طعمه رود خانه شده باشند.   ماجرای ناپدید شدن ‎زلیخا کوسه و ‎مریم بلوچ زاده دو زن بلوچ چیست؟ آخرین خبر از وضعیت ‎زلیخا کوسه و ‎مریم بلوچ زاده دو زن بلوچ ایرانی در این…
ماجرای ناپدید شدن ‎زلیخا کوسه و ‎مریم بلوچ زاده دو زن بلوچ + فیلم

ماجرای ناپدید شدن ‎زلیخا کوسه و ‎مریم بلوچ زاده دو زن بلوچ چیست؟ آخرین خبر از وضعیت ‎زلیخا کوسه و ‎مریم بلوچ زاده دو زن بلوچ ایرانی در این مطلب. بیش تر از یکروز از گم شدن دو زن بلوچ ‎زلیخا_کوسه و ‎مریم بلوچزاده میگذرد که برای یافتن و جمع آوری هیزم رفته بودند و همه حدس و گمانها بر این است که طعمه رود خانه شده باشند.

 

ماجرای ناپدید شدن ‎زلیخا کوسه و ‎مریم بلوچ زاده دو زن بلوچ چیست؟ آخرین خبر از وضعیت ‎زلیخا کوسه و ‎مریم بلوچ زاده دو زن بلوچ ایرانی در این مطلب. بیش تر از یکروز از گم شدن دو زن بلوچ ‎زلیخا_کوسه و ‎مریم بلوچزاده میگذرد که برای یافتن و جمع آوری هیزم رفته بودند و همه حدس و گمانها بر این است که طعمه رود خانه شده باشند.

غم انگیز است که هنوز زنان در ‎سیستان و بلوچستان یا باید کپسول گاز روی سر حمل کنند ‏یا در پی یافتن هیزم جان بدهند و همینطور زنان و دخترانی یا باید با ظرفهای سنگین آب را ساعتها در دشت حمل کنند بدنبال آوردن آب و یا طعمه هوتک و سیلاب شوند.


چقدر باید این توسعه نیافتگی این ‎محرومیت سیستماتیک قربانی بگیرد تا صدای این استان به جایی برسد. تا بشمار آیند؟

 

مشاهده فیلم