تبلیغات بنری
پدر شدن احمد مهران فر - احمد مهران فر (ارسطو عامل) با انتشار پستی در پیج اینستاگرامش پدر شدنش را اعلام کرد.     متن زیبای احمد مهرانفر برای پسرش نیک پس از این شعور زیستن خواهی داشتشعور زنده ماندنشعور فرار از مرگناخودآگاهی پیشرفته و پر احساستو هستی واگر به هستیپیوستی ،هستینگران نباش تو هستیتو هستی،نه نبوده ای و نه نخواهی نبودهیچوقت... حالا دیگر انسانیدر عالی ترین مرتبه حیات ایستاده ایعالی ترین مرتبه جسم و روحمی توانی خوب باشی می توانی بد... پس حالا که انسانیانسان باشکسی را نکُشنه خودش را…
متن زیبای احمد مهرانفر و مونا فائزپور برای فرزنشان نیک

پدر شدن احمد مهران فر - احمد مهران فر (ارسطو عامل) با انتشار پستی در پیج اینستاگرامش پدر شدنش را اعلام کرد.

 

 

متن زیبای احمد مهرانفر برای پسرش نیک

پس از این شعور زیستن خواهی داشت
شعور زنده ماندن
شعور فرار از مرگ
ناخودآگاهی پیشرفته و پر احساس
تو هستی واگر به هستی
پیوستی ،هستی
نگران نباش تو هستی
تو هستی،نه نبوده ای و نه نخواهی نبود
هیچوقت... حالا دیگر انسانی
در عالی ترین مرتبه حیات ایستاده ای
عالی ترین مرتبه جسم و روح
می توانی خوب باشی می توانی بد... پس حالا که انسانی
انسان باش
کسی را نکُش
نه خودش را ، نه عقیده اش را
نیک باش چون نامت
فرزندنیکم
نیک عزیزم
در این روزهای کرونایی
قدمت نیک

 

همچنین مونا فائزپور همسر احمد مهران فر در پیج اینستاگرامش این متن زیبا را را برای پسرش نیک نوشت :

نیک عزیزم
پسرم
خداوند بزرگ رو روزی هزاران بار شکر می کنم
که تو رو به من داد .
ازش ممنونم که
والاترین جایگاه دنیا و اخرت رو از آن من کرد.
این روزا
با تو زیباترین حس دنیارو تجربه می کنم
تو ثمره عشق مایی
تو میوه زندگی مایی
تورو روی چشمامون می ذاریم
رو قلبمون می فشاریمت
قدر تو می دونیم
و تمام زندگیمون رو به پات می ریزیم
خداوند همیشه حافظ و نگهدار تو باشه
تولدت مبارکمون باشه عزیز ترینم