1 ​ 2 مدال آوران کشتی آزاد ایران در المپیک 2000 تا 2020

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

مدال آوران کشتی آزاد ایران در المپیک 2000 تا 2020

مدال آوران کشتی ایران در المپیک توکیو 2020,اسامی مدال آوران کشتی ایران در المپیک,

مدال آوران کشتی آزاد ایران در المپیک های 2000 تا 2020 را در زیر بخوانید.  ۲۰۰۰سیدنی🥇علیرضا دبیر ۲۰۰۴آتن🥈علیرضا رضایی 🥈مسعود جوکار🥉 علیرضا حیدری ۲۰۰۸پکن🥉مراد محمدی ۲۰۱۲لندن🥇کمیل قاسمی 🥈 صادق گودرزی 🥉 احسان لشگری  ۲۰۱۶ریودوژانیرو🥇حسن یزدانی 🥈کمیل قاسمی 🥉حسن رحیمی 2020 توکیو

تبلیغات بنری
مدال آوران کشتی آزاد ایران در المپیک های 2000 تا 2020 را در زیر بخوانید.  ۲۰۰۰سیدنی🥇علیرضا دبیر ۲۰۰۴آتن🥈علیرضا رضایی 🥈مسعود جوکار🥉 علیرضا حیدری ۲۰۰۸پکن🥉مراد محمدی ۲۰۱۲لندن🥇کمیل قاسمی 🥈 صادق گودرزی 🥉 احسان لشگری  ۲۰۱۶ریودوژانیرو🥇حسن یزدانی 🥈کمیل قاسمی 🥉حسن رحیمی 2020 توکیو
مدال آوران کشتی آزاد ایران در المپیک 2000 تا 2020

مدال آوران کشتی آزاد ایران در المپیک های 2000 تا 2020 را در زیر بخوانید. 

۲۰۰۰سیدنی
🥇علیرضا دبیر

۲۰۰۴آتن
🥈علیرضا رضایی
🥈مسعود جوکار
🥉 علیرضا حیدری

۲۰۰۸پکن
🥉مراد محمدی

۲۰۱۲لندن
🥇کمیل قاسمی
🥈 صادق گودرزی
🥉 احسان لشگری

 ۲۰۱۶ریودوژانیرو
🥇حسن یزدانی
🥈کمیل قاسمی
🥉حسن رحیمی

2020 توکیو