تبلیغات بنری
با شیوع کرونا در ایران، بازارها تغییراتی جدی را تحت تأثیر کاهش شدید مشتریان از یک سو و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی از سوی دیگر تجربه کردند.        
مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت تصاویر

با شیوع کرونا در ایران، بازارها تغییراتی جدی را تحت تأثیر کاهش شدید مشتریان از یک سو و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی از سوی دیگر تجربه کردند.

 

مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت تصاویر

مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت تصاویر

با شیوع کرونا در ایران، بازارها تغییراتی جدی را تحت تأثیر کاهش شدید مشتریان از یک سو و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی از سوی دیگر تجربه کردند.

مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت تصاویر

با شیوع کرونا در ایران، بازارها تغییراتی جدی را تحت تأثیر کاهش شدید مشتریان از یک سو و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی از سوی دیگر تجربه کردند.

مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت تصاویر 

مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت تصاویر

با شیوع کرونا در ایران، بازارها تغییراتی جدی را تحت تأثیر کاهش شدید مشتریان از یک سو و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی از سوی دیگر تجربه کردند.

مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت تصاویر

مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت تصاویر

با شیوع کرونا در ایران، بازارها تغییراتی جدی را تحت تأثیر کاهش شدید مشتریان از یک سو و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی از سوی دیگر تجربه کردند.

مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت تصاویر

 با شیوع کرونا در ایران، بازارها تغییراتی جدی را تحت تأثیر کاهش شدید مشتریان از یک سو و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی از سوی دیگر تجربه کردند.

مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت تصاویر