1 ​ 2 مشخصات و علت مرگ دکتر یوسف رهبری متخصص بیهوشی دانشکده علوم پزشکی مراغه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

مشخصات و علت مرگ دکتر یوسف رهبری متخصص بیهوشی دانشکده علوم پزشکی مراغه

دکتر یوسف رهبری متخصص بیهوشی دانشکده علوم پزشکی مراغه و از اعضای بخش بیماران کرونایی بیمارستان‌های مراغه به علت ابتلا به ویروس کرونا به عنوان نخستین شهید مدافع سلامت شهرستان عصر امروز آسمانی شد

تبلیغات بنری
دکتر یوسف رهبری متخصص بیهوشی دانشکده علوم پزشکی مراغه و از اعضای بخش بیماران کرونایی بیمارستان‌های مراغه به علت ابتلا به ویروس کرونا به عنوان نخستین شهید مدافع سلامت شهرستان عصر امروز آسمانی شد
مشخصات و علت مرگ  دکتر یوسف رهبری متخصص بیهوشی دانشکده علوم پزشکی مراغه

دکتر یوسف رهبری متخصص بیهوشی دانشکده علوم پزشکی مراغه و از اعضای بخش بیماران کرونایی بیمارستان‌های مراغه به علت ابتلا به ویروس کرونا به عنوان نخستین شهید مدافع سلامت شهرستان عصر امروز آسمانی شد