1 ​ 2 تعبیر خواب مجلس | معنی دیدن مجلس در خواب | تفسیر خواب مجلس از نظر معبرین

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تعبیر خواب مجلس | معنی دیدن مجلس در خواب | تفسیر خواب مجلس از نظر معبرین

تعبیر خواب,تعبیر خواب مجلس و در مجلس بودن,

برای خواندن تعبیر خواب مجلس و معنی خواب مجلس از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید   محمدبن سیرین گوید :اگر در مجلس علم نشسته بود و عالم تفسیر قرآن و توحید می گفت ، دلیل که آن مقام را محکم عمارتی بکند به قدر درستی قرآن خواندن . جابرمغربی گوید :اگر در مجلس علم می گریست ، دلیل که از کار که به دین تعلق دارد شاد شود . اگر بیند در مجلس علم او حالتی پدید آمد و از خود برفت ، دلیل که او را کاری پیش آید که از آن متحیر شود و عاقبتش محمود بود . محمدبن سیرین گوید :اگر دید در مجلس شراب با…

تبلیغات بنری
برای خواندن تعبیر خواب مجلس و معنی خواب مجلس از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید   محمدبن سیرین گوید :اگر در مجلس علم نشسته بود و عالم تفسیر قرآن و توحید می گفت ، دلیل که آن مقام را محکم عمارتی بکند به قدر درستی قرآن خواندن . جابرمغربی گوید :اگر در مجلس علم می گریست ، دلیل که از کار که به دین تعلق دارد شاد شود . اگر بیند در مجلس علم او حالتی پدید آمد و از خود برفت ، دلیل که او را کاری پیش آید که از آن متحیر شود و عاقبتش محمود بود . محمدبن سیرین گوید :اگر دید در مجلس شراب با…
تعبیر خواب مجلس | معنی دیدن مجلس در خواب | تفسیر خواب مجلس از نظر معبرین

برای خواندن تعبیر خواب مجلس و معنی خواب مجلس از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید

 

محمدبن سیرین گوید :

اگر در مجلس علم نشسته بود و عالم تفسیر قرآن و توحید می گفت ، دلیل که آن مقام را محکم عمارتی بکند به قدر درستی قرآن خواندن .


جابرمغربی گوید :

اگر در مجلس علم می گریست ، دلیل که از کار که به دین تعلق دارد شاد شود . اگر بیند در مجلس علم او حالتی پدید آمد و از خود برفت ، دلیل که او را کاری پیش آید که از آن متحیر شود و عاقبتش محمود بود .


محمدبن سیرین گوید :

اگر دید در مجلس شراب با حریفان شراب می خورد ، دلیل که به هوای نفس و حرم رضا دهد اگر دید در مجلس چنگ و چغانه بود ، دلیل مصیبت بود .