تبلیغات بنری
نماینده دامغان نامه نوشته به وزیر بهداشت که كرونا در دامغان از حالت قرمز هم عبور کرده و به وضعیت سرخ رسیده است
نامه تمسخرآمیز نماینده دامغان به وزیر بهداشت برای وضعیت سرخ کرونایی دامغان

نماینده دامغان نامه نوشته به وزیر بهداشت که كرونا در دامغان از حالت قرمز هم عبور کرده و به وضعیت سرخ رسیده است