1 ​ 2 نامه تمسخرآمیز نماینده دامغان به وزیر بهداشت برای وضعیت سرخ کرونایی دامغان

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

نامه تمسخرآمیز نماینده دامغان به وزیر بهداشت برای وضعیت سرخ کرونایی دامغان

نماینده دامغان نامه نوشته به وزیر بهداشت که كرونا در دامغان از حالت قرمز هم عبور کرده و به وضعیت سرخ رسیده است

تبلیغات بنری
نماینده دامغان نامه نوشته به وزیر بهداشت که كرونا در دامغان از حالت قرمز هم عبور کرده و به وضعیت سرخ رسیده است
نامه تمسخرآمیز نماینده دامغان به وزیر بهداشت برای وضعیت سرخ کرونایی دامغان

نماینده دامغان نامه نوشته به وزیر بهداشت که كرونا در دامغان از حالت قرمز هم عبور کرده و به وضعیت سرخ رسیده است