1 ​ 2 بازتاب مراسم تحلیف رئیس جمهور رییسی در رسانه های آلمان

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

بازتاب مراسم تحلیف رئیس جمهور رییسی در رسانه های آلمان

راین سایتونگ: رئیس جمهور ایران وعده مدرنیته و سیاست خارجی عقلایی می دهد. رئیس جمهور منتخب مایل است دموکراسی اسلامی را نهادینه کند و برای این کار به همکاری همه متخصصان بدون در نظر گرفتن جهت گیری های سیاسی و گرایش های ایدئولوژیک نیاز دارد. روزنامه تاگس اشپیگل: رئیس جمهور جدید ایران کارش را آغاز کرد. رئیس جمهور جدید می خواهد با بحران های اقتصادی و فساد مبارزه کند. مجله اشترن: رئیس جمهور منتخب ایران وعده داده است که در خدمت مردم خواهد بود و برای عزت و افتخار کشورش اقدام خواهد کرد و دین، اخلاق، حقیقت…

تبلیغات بنری
راین سایتونگ: رئیس جمهور ایران وعده مدرنیته و سیاست خارجی عقلایی می دهد. رئیس جمهور منتخب مایل است دموکراسی اسلامی را نهادینه کند و برای این کار به همکاری همه متخصصان بدون در نظر گرفتن جهت گیری های سیاسی و گرایش های ایدئولوژیک نیاز دارد. روزنامه تاگس اشپیگل: رئیس جمهور جدید ایران کارش را آغاز کرد. رئیس جمهور جدید می خواهد با بحران های اقتصادی و فساد مبارزه کند. مجله اشترن: رئیس جمهور منتخب ایران وعده داده است که در خدمت مردم خواهد بود و برای عزت و افتخار کشورش اقدام خواهد کرد و دین، اخلاق، حقیقت…
 بازتاب مراسم تحلیف رئیس جمهور رییسی در رسانه های آلمان

راین سایتونگ: رئیس جمهور ایران وعده مدرنیته و سیاست خارجی عقلایی می دهد. رئیس جمهور منتخب مایل است دموکراسی اسلامی را نهادینه کند و برای این کار به همکاری همه متخصصان بدون در نظر گرفتن جهت گیری های سیاسی و گرایش های ایدئولوژیک نیاز دارد.

روزنامه تاگس اشپیگل: رئیس جمهور جدید ایران کارش را آغاز کرد. رئیس جمهور جدید می خواهد با بحران های اقتصادی و فساد مبارزه کند.

مجله اشترن: رئیس جمهور منتخب ایران وعده داده است که در خدمت مردم خواهد بود و برای عزت و افتخار کشورش اقدام خواهد کرد و دین، اخلاق، حقیقت و عدالت را تقویت می کند.