1 ​ 2 ﺷﻬﺮﯾﻪ دوره ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1400-1401

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ﺷﻬﺮﯾﻪ دوره ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1400-1401

شهریه دانشگاه شهید بهشتی پزشکی 1400 1401,شهریه شبانه دکتری شهید بهشتی 1401,پردیس دانشگاه شهید بهشتی کیش,دکتری پردیس دانشگاه شهید بهشتی,نحوه پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه شهید بهشتی 1401,شهریه پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی,

نرخ مصوب شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی تا دکتری دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 1400-1401 1400 اعلام شد. دانشگاه شهید بهشتی تهران دارای ۲۰ دانشکده از گروه‌های علمی مختلف، ۳۷۵ رشته تحصیلی، ۹۰۰ عضو هیئت علمی، ۱۹ هزار و ۴۱۲ دانشجوی مشغول به تحصیل و ۳۴۸ دانشجوی بین الملل است، شهریه‌های مصوب سال ۱۴۰۰ خود را با تفکیک مقطع و گروه رشته‌های موجود اعلام کرد. این مصوبه بدین شرح است: مقطع کارشناسی دانشجویان محصل نوبت دوم، افزایش سنوات از ترم دهم، مهمان‌های ترمی و دوره‌های فرعی برای…

تبلیغات بنری
نرخ مصوب شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی تا دکتری دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 1400-1401 1400 اعلام شد. دانشگاه شهید بهشتی تهران دارای ۲۰ دانشکده از گروه‌های علمی مختلف، ۳۷۵ رشته تحصیلی، ۹۰۰ عضو هیئت علمی، ۱۹ هزار و ۴۱۲ دانشجوی مشغول به تحصیل و ۳۴۸ دانشجوی بین الملل است، شهریه‌های مصوب سال ۱۴۰۰ خود را با تفکیک مقطع و گروه رشته‌های موجود اعلام کرد. این مصوبه بدین شرح است: مقطع کارشناسی دانشجویان محصل نوبت دوم، افزایش سنوات از ترم دهم، مهمان‌های ترمی و دوره‌های فرعی برای…
ﺷﻬﺮﯾﻪ دوره ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1400-1401

نرخ مصوب شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی تا دکتری دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 1400-1401 1400 اعلام شد.

دانشگاه شهید بهشتی تهران دارای ۲۰ دانشکده از گروه‌های علمی مختلف، ۳۷۵ رشته تحصیلی، ۹۰۰ عضو هیئت علمی، ۱۹ هزار و ۴۱۲ دانشجوی مشغول به تحصیل و ۳۴۸ دانشجوی بین الملل است، شهریه‌های مصوب سال ۱۴۰۰ خود را با تفکیک مقطع و گروه رشته‌های موجود اعلام کرد.

این مصوبه بدین شرح است:

مقطع کارشناسی دانشجویان محصل نوبت دوم، افزایش سنوات از ترم دهم، مهمان‌های ترمی و دوره‌های فرعی برای رشته‌های علوم انسانی؛ شهریه ثابت ۱۴۲۲۰۱۸۱، دروس عمومی ۱۱۴۰۶۵۶، دروس پایه نظری ۱۴۴۴۸۳۱، دروس اصلی/تخصصی ۱۶۷۲۹۶۳، دروس عملی ۳۱۱۷۷۹۴، هر واحد پروژه ۱۹۷۷۱۳۸

برای سایر رشته ها: شهریه ثابت ۱۶۷۲۹۶۲۵، دروس عمومی ۱۱۴۰۶۵۶، دروس پایه نظری ۱۹۷۷۱۳۸، دروس اصلی/تخصصی ۲۲۰۵۲۶۹، دروس عملی ۳۶۵۰۱۰۰، هر واحد پروژه ۲۵۰۹۴۴۴

همچنین شهریه انتقال خارج به داخل و مهمان دائم این مقطع در رشته‌های علوم انسانی؛ شهریه ثابت ۴۹۶۰۳۳۳۹، دروس عمومی ۲۵۰۹۴۴۴، دروس پایه نظری ۲۵۸۵۴۸۸، دروس اصلی/تخصصی ۲۶۶۳۰۵۳، دروس عملی ۴۱۵۱۹۸۹، هر واحد پروژه ۳۴۹۸۰۱۳

برای سایر گروه‌ها نیز، شهریه ثابت ۵۴۸۸۳۷۵۰، دروس عمومی ۲۵۰۹۴۴۴، دروس پایه نظری ۲۶۶۱۵۳۱، دروس اصلی/تخصصی ۲۷۳۷۵۷۵، دروس عملی ۵۳۹۹۱۰۶، هر واحد پروژه ۴۱۸۲۴۰۶

شهریه‌های اعلامی برای مقطع کارشناسی ارشد

نوبت دوم، افزایش سنوات از ترم ششم و مهمان تک درس برای رشته‌های علوم انسانی: شهریه ثابت ۲۰۵۳۱۸۱۳، دروس نظری ۳۱۱۷۷۹۴، دروس عملی ۳۵۸۹۲۶۵، هر واحد پایان نامه ۸۷۴۵۰۳۱

سایر گروهها: شهریه ثابت ۲۲۹۶۵۲۱۳، دروس نظری ۳۶۵۰۱۰۰، دروس عملی ۴۸۵۱۵۹۱، هر واحد پایان نامه ۸۷۴۵۰۳۱

آموزش مجازی (الکترونیکی) رشته‌های علوم انسانی، شهریه ثابت ۲۱۴۱۴۶۶۶، دروس نظری ۲۶۷۱۷۱۵، هر واحد پایان نامه ۹۸۸۹۱۲۶

سایر رشته ها، شهریه ثابت ۲۱۴۱۴۶۶۶، دروس نظری ۲۹۹۲۳۲۱، هر واحد پایان نامه ۹۸۸۹۱۲۶

پردیس، انتقال خارج به داخل و مهمان تک درس رشته‌های علوم انسانی: شهریه ثابت ۴۹۳۶۷۶۰۳، دروس نظری ۴۹۳۸۲۸۲، دروس عملی ۶۶۹۷۹۳۴، هر واحد پایان نامه ۱۱۲۶۰۵۵۹

سایر گروهها: شهریه ثابت ۵۹۸۰۰۸۰۵، دروس نظری ۴۹۳۸۲۸۲، دروس عملی ۶۶۹۷۹۳۴، هر واحد پایان نامه ۱۱۲۶۰۵۵۹

شهریه مقطع دکتری این دانشگاه نیز به شرح زیر است:

نوبت دوم، افزایش سنوات از ترم دهم و مهمان تک درس رشته‌های علوم انسانی: شهریه ثابت ۶۳۱۱۶۳۱۷، دروس نظری ۶۴۷۵۸۸۶، دروس عملی و رساله ۱۱۶۵۳۵۵۳، امتحان جامع ۳۰۷۹۷۷۱۹

سایر گروهها: شهریه ثابت ۸۹۰۴۷۲۳۱، دروس نظری ۶۴۷۵۸۸۶، دروس عملی و رساله ۱۱۶۵۳۵۵۳، امتحان جامع ۳۰۷۹۷۷۱۹

همچنین شهریه پردیس، انتقال خارج به داخل و مهمان تک درس گروه علوم انسانی، شهریه ثابت ۷۹۴۰۴۸۸۴، دروس نظری ۷۵۸۷۶۴۶، دروس عملی و رساله ۱۴۵۶۶۹۴۱، امتحان جامع ۳۸۶۴۳۹۱۳

و سایر گروهها: شهریه ثابت ۱۰۸۳۱۶۷۱۸، دروس نظری ۷۵۸۷۶۴۶، دروس عملی و رساله ۱۴۵۶۶۹۴۱، امتحان جامع ۳۸۶۴۳۹۱۳

همچنین این دانشگاه خاطر نشان کرده است که هشتاد درصد ۸۰% شهریه نوبت دوم برای اتباع غیر ایرانی (افغانستانی) که از طریق آزمون سراسری پذیرش شده اند، است.