تبلیغات بنری
 فیلم های سینمایی روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹🔹 شیشه پاک کن ساعت ۸ #شبکه_سه🔸 گودزیلا سیاره هیولا ساعت ۱۱ #شبکه_پنج🔹 قانون ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_شما🔸 صداقت ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_پنج🔹 قالیچه پرنده ساعت ۱۴ از #شبکه_کودک🔸 توربو ساعت ۱۴:۳۰ از #شبکه_دو🔹 به قید قرعه ساعت ۱۵:۳۰ #شبکه_سه🔸 تبدیل شوندگان ۴ ساعت ۱۸ #شبکه_امید🔹 پرستار ممنوع ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_کودک🔸 متصدی لباس ساعت ۲۰:۳۰ #شبکه_چهار
 فیلم های سینمایی روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹

 فیلم های سینمایی روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹

🔹 شیشه پاک کن ساعت ۸ #شبکه_سه

🔸 گودزیلا سیاره هیولا ساعت ۱۱ #شبکه_پنج

🔹 قانون ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_شما

🔸 صداقت ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_پنج

🔹 قالیچه پرنده ساعت ۱۴ از #شبکه_کودک

🔸 توربو ساعت ۱۴:۳۰ از #شبکه_دو

🔹 به قید قرعه ساعت ۱۵:۳۰ #شبکه_سه

🔸 تبدیل شوندگان ۴ ساعت ۱۸ #شبکه_امید

🔹 پرستار ممنوع ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_کودک

🔸 متصدی لباس ساعت ۲۰:۳۰ #شبکه_چهار