1 ​ 2 فیلم های سینمایی شبکه نمایش یکشنبه 28 اردیبهشت 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های سینمایی شبکه نمایش یکشنبه 28 اردیبهشت 99

 فیلم های سینمایی شبکه نمایش  یکشنبه ۲۸ اردیبهشت 1399 🔹 کاپیتان هوراشیو | انگلستان ۱۹۵۱ - ساعت ۱:۰۰🔹 به کبودی یاس | ایران ۱۳۸۷ - ساعت ۳:۰۰🔹 در اعماق دریا ۲ | انگلستان ۲۰۱۰ - ساعت ۴:۳۰🔹‌ عقرب | آمریکا ۱۹۷۳ - ساعت ۶:۰۰🔹 به کبودی یاس | ایران ۱۳۸۷ - ساعت ۸:۰۰🔹 بزرگ مرد کوچک | چین ۲۰۱۰ - ساعت ۹:۳۰🔹 در اعماق دریا ۲ | انگلستان ۲۰۱۰ - ساعت ۱۱:۰۰🔹 یونس | ایران ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰🔹 طبقه سیزدهم | آلمان ۱۹۹۹ - ساعت ۱۵:۰۰🔹 بزرگ مرد کوچک | چین ۲۰۱۰ - ساعت ۱۷:۰۰🔹 توطئه بزرگ | اتریش ۲۰۱۴ - ساعت ۱۹:۰۰🔹…

تبلیغات بنری
 فیلم های سینمایی شبکه نمایش  یکشنبه ۲۸ اردیبهشت 1399 🔹 کاپیتان هوراشیو | انگلستان ۱۹۵۱ - ساعت ۱:۰۰🔹 به کبودی یاس | ایران ۱۳۸۷ - ساعت ۳:۰۰🔹 در اعماق دریا ۲ | انگلستان ۲۰۱۰ - ساعت ۴:۳۰🔹‌ عقرب | آمریکا ۱۹۷۳ - ساعت ۶:۰۰🔹 به کبودی یاس | ایران ۱۳۸۷ - ساعت ۸:۰۰🔹 بزرگ مرد کوچک | چین ۲۰۱۰ - ساعت ۹:۳۰🔹 در اعماق دریا ۲ | انگلستان ۲۰۱۰ - ساعت ۱۱:۰۰🔹 یونس | ایران ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰🔹 طبقه سیزدهم | آلمان ۱۹۹۹ - ساعت ۱۵:۰۰🔹 بزرگ مرد کوچک | چین ۲۰۱۰ - ساعت ۱۷:۰۰🔹 توطئه بزرگ | اتریش ۲۰۱۴ - ساعت ۱۹:۰۰🔹…
 فیلم های سینمایی شبکه نمایش  یکشنبه 28 اردیبهشت 99

 فیلم های سینمایی شبکه نمایش  یکشنبه ۲۸ اردیبهشت 1399🔹 کاپیتان هوراشیو | انگلستان ۱۹۵۱ - ساعت ۱:۰۰
🔹 به کبودی یاس | ایران ۱۳۸۷ - ساعت ۳:۰۰
🔹 در اعماق دریا ۲ | انگلستان ۲۰۱۰ - ساعت ۴:۳۰
🔹‌ عقرب | آمریکا ۱۹۷۳ - ساعت ۶:۰۰
🔹 به کبودی یاس | ایران ۱۳۸۷ - ساعت ۸:۰۰
🔹 بزرگ مرد کوچک | چین ۲۰۱۰ - ساعت ۹:۳۰
🔹 در اعماق دریا ۲ | انگلستان ۲۰۱۰ - ساعت ۱۱:۰۰
🔹 یونس | ایران ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
🔹 طبقه سیزدهم | آلمان ۱۹۹۹ - ساعت ۱۵:۰۰
🔹 بزرگ مرد کوچک | چین ۲۰۱۰ - ساعت ۱۷:۰۰
🔹 توطئه بزرگ | اتریش ۲۰۱۴ - ساعت ۱۹:۰۰
🔹 سجاده آتش | ایران ۱۳۷۲ - ساعت ۲۱:۰۰
🔹 نفس بکش | انگلستان ۲۰۱۷ - ساعت ۲۳:۰۰