تبلیغات بنری
 ۱۸ میلیون ماسک مازاد مراکز درمانی، در اختیار سیستم توزیع قرار می‌گیرد رئیس جمهور در جلسه با نمایندگان بخش خصوصی و صنعتگران کشور: از آن روز اولی که نیازمند بودیم و نیازمندی‌های فوری داشتیم تا امروز ۲ ماه بیشتر نشده است؛ امروز در یک نقطه‌ای قرار گرفتیم که در برخی از اقلام حتی قدرت صادرات هم داریم. ۱۸ میلیون ماسک در اختیار وزارت بهداشت بود که وزیر بهداشت هم گفت نیازی نداریم و ۱۸ میلیون ماسک را آزاد می‌کنیم.
۱۸ میلیون ماسک مازاد مراکز درمانی، در اختیار سیستم توزیع قرار می‌گیرد

 ۱۸ میلیون ماسک مازاد مراکز درمانی، در اختیار سیستم توزیع قرار می‌گیرد

 رئیس جمهور در جلسه با نمایندگان بخش خصوصی و صنعتگران کشور:


از آن روز اولی که نیازمند بودیم و نیازمندی‌های فوری داشتیم تا امروز ۲ ماه بیشتر نشده است؛ امروز در یک نقطه‌ای قرار گرفتیم که در برخی از اقلام حتی قدرت صادرات هم داریم.


۱۸ میلیون ماسک در اختیار وزارت بهداشت بود که وزیر بهداشت هم گفت نیازی نداریم و ۱۸ میلیون ماسک را آزاد می‌کنیم.