​ 2 آموزش تلویزیونی روز جمعه ۱۵ فروردین

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

آموزش تلویزیونی روز جمعه ۱۵ فروردین

آموزش تلویزیونی روز جمعه ۱۵ فروردین,

جدول زمانی  مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز جمعه 15 فروردین 99 اعلام شد.شبکه آموزشمتوسطه دوره اول:ساعت 9 تا 9.30 درس تفکر و سبک زندگی  پایه 8ساعت 9.30 تا 10 ادبیات فارسی پایه 9ساعت 10 تا 10.30 درس تفکر و سبک زندگی پایه 8برنامه دوره ابتدایی:ساعت 10.30 تا 11  بازی و ریاضی پایه اول ساعت 11  تا 11.30 فارسی و نگارش  پایه دوم ساعت 11.30 تا 12 پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه سومساعت 12 تا 12.30  فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت 12.30 تا 13…

تبلیغات بنری