​ 2 بانک مسکن

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

بانک مسکن

بانک مسکن,

بانک مسکن شعبه رازی تهران ساعت ده صبح. رئیس شعبه برای 50 دقیفه رفت تا صبحانه بخورد. اکثر باجه ها هم تعطیل و مردم عصبی. تماس گرفتم با دفتر بازرسی بانک مسکن. و موصوع را گفتم. دو دقیقه بعد رئیس آمد. و خطاب به مشتریان گفت امروز هیچ کاری انجام نمی‌شود تا یاد بگیرید به جایی رنگ نزنید

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
روایت یک فعال رسانه‌ای از حضورش در بانک مسکن شعبه رازی تهران

بانک مسکن شعبه رازی تهران ساعت ده صبح. رئیس شعبه برای 50 دقیفه رفت تا صبحانه بخورد. اکثر باجه ها هم تعطیل و مردم عصبی. تماس گرفتم با دفتر بازرسی بانک مسکن. و موصوع را گفتم. دو دقیقه بعد رئیس آمد. و خطاب به مشتریان گفت امروز هیچ کاری انجام نمی‌شود تا یاد بگیرید به جایی رنگ نزنید