​ 2 لشکر سایبری آمریکا

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

لشکر سایبری آمریکا

لشکر سایبری آمریکا,کرونا,

بخشی از این اتهام مبتنی بر خط خبری است که رسانه های وابسته به آمریکا مانند تلویزیون عرب زبان «الحره» در روزهای گذشته در توجیه اعتراضات جمعه گذشته در «ناصریه» مرکز استان ذیقار در جنوب عراق در پیش گرفته اند.رسانه های محور سعودی و همچنین پاره ای رسانه های همسو با این محور در داخل عراق مانند «الشرقیه» و «دجله» نیز با این خط خبری همراه شده و بر این تلاش ها برای شکستن مقررات منع تردد، عناوین انحرافی مانند «انقلاب گرسنگان و فقرا» نهاده اند.کاربر…

تبلیغات بنری

 بخشی از این اتهام مبتنی بر خط خبری است که رسانه های وابسته به آمریکا مانند تلویزیون عرب زبان «الحره» در روزهای گذشته در توجیه اعتراضات جمعه گذشته در «ناصریه» مرکز استان ذیقار در جنوب عراق در پیش گرفته اند.

ادامه مطلب