​ 2 متن نوحه نوحه محرم

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

متن نوحه نوحه محرم

شعر نوحه مداحی محرم 99,متن نوحه نوحه محرم,شعر نوشته مداحی محرم و صفر,

شعر نوحه مخصوص ماه محرم هنوزم یه عاشقی هست، حرم شما نرفته  دیگه روش نمیشه جایی، بگه کربلا نرفته قبولم کن به پابوست بزار حرمتو ببینم بزار برا یه بارم شده بیام پایین پات بشینم چشم دل من به گنبد طلاته دست رقیه رو سر زائراته حسین وااااای باز تو …     شعر نوحه مخصوص ماه محرم هنوزم یه عاشقی هست، حرم شما نرفته دیگه روش نمیشه جایی، بگه کربلا نرفتهقبولم کن به پابوست بزار حرمتو ببینمبزار برا یه بارم شده بیام پایین پات بشینمچشم دل من به گنبد طلاتهدست رقیه رو سر زائراتهحسین وااااایباز…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
شعر نوحه محرم 99  | شعر نوحه مخصوص مداحی برای محرم 99

شعر نوحه مخصوص ماه محرم هنوزم یه عاشقی هست، حرم شما نرفته  دیگه روش نمیشه جایی، بگه کربلا نرفته قبولم کن به پابوست بزار حرمتو ببینم بزار برا یه بارم شده بیام پایین پات بشینم چشم دل من به گنبد طلاته دست رقیه رو سر زائراته حسین وااااای باز تو …