​ 2 متن نوشته ادبی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

متن نوشته ادبی

متن نوشته ادبی,

متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا و عکس نوشته سخن بزرگان   متن نوشته و عکس نوشته های جدید سخنان بزرگان و شعرا  و همچنین عکس نوشته سخن بزرگان را در قالب متن نوشته در سایت خبری واضح نیوز میخوانید     که دیدارِ تو روزی گشت ما رامن آن دوزخ‌دلم، یارب، که دیدمبه چشمِ خود بهشتِ آشکارانه مهرَست این، که داغِ دولتَست اینکه بر دل بَرْزَدَست این بی‌نوا راز یک ناگه چه گنجِ دولتَست اینکه در دست اوفتاد این بی‌نوا را؟درین حالت که من روی تو دیدمعنایت‌هاست…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز