​ 2 همسر گاندی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

همسر گاندی

گاندی,نامه,همسر گاندی,

به نظرم این نامه گاندی به همسرش چکیده روانشناسی در حوزه خانواده و روابط زوجی است. خوبِ من، هنر در فاصله هاست؛ زیاد نزدیک به هم می سوزیم، و زیاد دور از هم، یخ می زنیم.تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی. کسی که تو از من می خواهی بسازی، یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت. من باید بهترین خودم باشم برای تو. و تو باید بهترین خودت باشی برای من. خوبِ من، هنرِِ عشق در پیوند تفاوت هاست، و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها. زندگی ست دیگر... همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست؛ همه…

تبلیغات بنری