1 ​ 2 آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان چهارشنبه 10 اردیبهشت

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان چهارشنبه 10 اردیبهشت

کرونا در جهان,امار جدید کرونا ویروس در جهان,

آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان چهارشنبه 10 اردیبهشت 99 به شرح زیر میباشد آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان مبتلایان جدید  در ۷۲ ساعت گذشته به ویروس کرونا در جهان ۲۰۵۰۰۵  هزار نفر تعداد کشته شدگان در ۷۲ ساعت گذشته برا اثر ویروس کرونا   ۱۲۰۳۳ نفر ترکیه رتبه ۷ ، روسیه رتبه ۸ و ایران رتبه ۹ در بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان رو کسب کرده است.    

تبلیغات بنری
آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان چهارشنبه 10 اردیبهشت 99 به شرح زیر میباشد آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان مبتلایان جدید  در ۷۲ ساعت گذشته به ویروس کرونا در جهان ۲۰۵۰۰۵  هزار نفر تعداد کشته شدگان در ۷۲ ساعت گذشته برا اثر ویروس کرونا   ۱۲۰۳۳ نفر ترکیه رتبه ۷ ، روسیه رتبه ۸ و ایران رتبه ۹ در بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان رو کسب کرده است.    
آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان چهارشنبه 10 اردیبهشت

آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان چهارشنبه 10 اردیبهشت 99 به شرح زیر میباشدآخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان

مبتلایان جدید  در ۷۲ ساعت گذشته به ویروس کرونا در جهان ۲۰۵۰۰۵  هزار نفر


تعداد کشته شدگان در ۷۲ ساعت گذشته برا اثر ویروس کرونا   ۱۲۰۳۳ نفر


ترکیه رتبه ۷ ، روسیه رتبه ۸ و ایران رتبه ۹ در بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان رو کسب کرده است.

 

 آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان