افزایش قیمت مسکن مهر به عهده مالک است یا دولت ؟

افزایش قیمت در مسکن مهر به عهده دولت  / دولت هیچ هزینه ای بابت افزایش قیمت ساخت یا تکمیل واحدهای مسکونی مهرپرند از متقاضیان نمی گیرد واضح نیوز اقتصادی: استان تهران مدیراداره فنی و اجرایی شرکت ع
افزایش قیمت مسکن مهر به عهده مالک است یا دولت ؟

افزایش قیمت در مسکن مهر به عهده دولت  / دولت هیچ هزینه ای بابت افزایش قیمت ساخت یا تکمیل واحدهای مسکونی مهرپرند از متقاضیان نمی گیرد

واضح نیوز اقتصادی: استان تهران مدیراداره فنی و اجرایی شرکت عمران پرند گفت : باتوجه به افزایش تورم و قیمت مصالح ساختمانی درسالهای اخیر اما دولت هزینه تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی مهر را از منابع داخلی خود تامین می کند .


غلامحسین شجاع باتاکید برلزوم تکمیل آورده متقاضیان واحدهای مسکونی مهر پرند افزود: علت تاخیردر واگذاری برخی از واحدهای مسکونی / بدحسابی برخی از متقاضیان در تکمیل آورده خود و نیز تعلل در تحویل به موقع واحد مسکونی دانست .


وی گفت : درصورتی که متقاضیان یک مجتمع مسکونی به موقع و بااعلام آمادگی شرکت عمران برای واگذاری واحدهای مسکونی / مراجعه کنند شرکت عمران پیمانکاران را ملزم به عمل به همه تعهداتشان در زمینه اتصالات و دیگرخدمات مجتمع مسکونی می کند .


مدیراداره فنی و اجرایی شرکت عمران پرند افزود : کوتاهی برخی از متقاضیان در تحویل به موقع واحدهای خود سبب ایجادبرخی مشکلات برای سایر مالکان می شود .