اولین تصویر از محل دفن اکبر گلپا ( گلپایگانی)

اولین عکس از محل دفن اکبر گلپایگانی (گلپا) در کنار مزار «داریوش مهرجویی» به خاک سپرده خواهد شد
اولین تصویر از محل دفن اکبر گلپا ( گلپایگانی)

اولین عکس از محل دفن اکبر گلپایگانی (گلپا) در کنار مزار «داریوش مهرجویی» به خاک سپرده خواهد شد